Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nová okružní křižovatka v Hrádku přisla na 7 milionů korun
Aktuality

Nová okružní křižovatka na krajské silniční síti byla vybudována ve Slavičíně-Hrádku. Rondel se třemi hlavními větvemi za 7,2 milionu korun má zvýšit bezpečnost a plynulost provozu v bodě napojení silnice II/493 na silnici II/495.   Původní styčná křižovatka silnic II/493 a II/495 byla přebudována na okružní křižovatku se třemi hlavními větvemi, napojením místní komunikace a sjezdu k rodinným domům. [caption id="attachment_106773" align="alignnone" width="690"] Původní křižovatka ve Slavičíně místní části Hrádek. Foto: archiv redakce[/caption] Vnější průměr nové okružní křižovatky má 32 metrů, průměr středového ostrova 16 metrů. Na středový ostrov navazuje prstenec šířky 2 metry. Odtok dešťových vod ze silnice je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky do dešťových vpustí. Vozovka byla ohraničena zvýšenými obrubami s navazujícími zelenými pásy nebo chodníky. V části stavby bylo využito původních konstrukčních vrstev vozovky, v části byla provedena nová konstrukce vozovky. Na jednotlivých větvích byly vybudovány ochranné dělicí ostrůvky.  

Opravit se má silnice až k železničnímu přejezdu

  Konečná cena za stavbu okružní křižovatky činila 7,224 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny koncem srpna 2021. Stavba probíhala za částečných uzavírek s řízením dopravy světelnou signalizací. V okolí ukončené stavby v současné době ještě probíhají stavební práce, jejichž investorem je město Slavičín. Ředitelství silnic Zlínského kraje má v plánu ještě opravit přilehlou silnici.   „Jednáme nyní s městem Slavičín o pokračování rekonstrukce silnice II/495 od nové okružní křižovatky až k železničnímu přejezdu. Pro tuto akci již máme vydáno stavební povolení. Pokud se podaří získat finanční prostředky, mohla by být realizována ještě letos,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.   -tz-

Za stromy v okolí silnic zodpovídá majitel pozemku
Aktuality

Komu patří pozemek, tomu patří i dřeviny, které na něm rostou. Majitel pozemku je za své stromy odpovědný, zvláště když svými větvemi zasahují jinam. Ředitelství silnic Zlínského kraje vyzývá vlastníky pozemků v blízkosti krajských silnic, aby dohlédli na stav zeleně, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do profilu pozemních komunikací.   Pro kontrolu, úpravy nebo i kácení zeleně, která roste v blízkosti silnic, je nejvhodnější právě zimní období. Zima je rovněž časem, ve kterém v důsledku větru, sněhu a námrazy častěji vznikají nebezpečné situace. Větve stromů nebo v krajním případě i celé stromy mohou spadnout na komunikaci, vytvořit překážku silničního provozu, poškodit projíždějící vozidlo nebo se stát i příčinou dopravní nehody.   „Abychom tomu předešli, zajišťujeme údržbu zeleně, která roste na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, prostřednictvím organizací Správa a údržba silnic. Spousta zeleně však vyrůstá z obecních nebo soukromých pozemků. Chceme vlastníky upozornit na jejich zákonnou odpovědnost za stav této zeleně i za případné vzniklé škody a vyzvat je k náležité údržbě stromů a keřů v blízkosti našich silnic,“ řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.   [gallery columns="4" ids="121882,121881,121879,121880"] Kácení dřevin nedávno probíhalo kolem potoka Senice u Lidečka.  Foto: redakce  

Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy je 15 metrů

  Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá vegetace (především dřeviny - stromy a keře) a který sousedí se silnicí nebo zasahuje do ochranného pásma silnice, tj. do vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy, je podle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či kácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě zdraví či majetku fyzických či právnických osob. V případě porušení této právní povinnosti vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou škodu.  
Co říká zákon č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích)§ 35 Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace   1) Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, rozhodne silniční správní úřad.   2) Silniční správní úřad zjišťuje zdroje ohrožování dálnice, silnice a místní komunikace a zdroje rušení silničního provozu na nich. Zjistí-li zdroj ohrožení jiný, než je uveden v odstavci 1, nařídí silniční správní úřad jeho provozovateli nebo vlastníku odstranění zdroje tohoto ohrožení. Nevyhoví-li provozovatel nebo vlastník zdroje ohrožení, silniční správní úřad rozhodne o odstranění zdroje ohrožení na jeho náklady.
Případy, kdy zeleň zasahuje do silnice, pracovníci ŘSZK průběžně monitorují a vyzývají vlastníky ke zjednání nápravy. „Jestliže vlastník nemá po ruce prostředky, kterými by sám pokácel a odklidil poškozený či přestárlý strom v blízkosti naší silnice, jsme schopni objednat tyto práce u příslušné Správy a údržby silnic. Náklady ale musí uhradit majitel pozemku, z něhož strom vyrůstá,“ poznamenal Bronislav Malý. Podle něj většina vlastníků po výzvě své povinnosti splní. Přesto tu a tam dochází k pádům větví nebo stromů na silnici a ke škodě na projíždějícím vozidle. Několik takových případů už se dostalo i k soudu.   -tz-

Slavičín chce snižovat emise skleníkových plynů
Aktuality

Dobrovolný závazek, který má pomoci životnímu prostředí, přijalo město Slavičín na svém posledním zasedání zastupitelstva. Přistoupilo ke snižování emisí skleníkových plynů a ke zvýšení odolnosti vůči lokálním dopadům klimatických změn.   Jak si to můžeme v praxi představit? „Ceny energií letí raketově vzhůru a město proto bude hledat všechny cesty, jak snížit výdaje na ně. V praxi si lze představit například instalace fotovoltaických panelů, tepelná čerpadla, nebo pokračování zateplování městských nemovitostí,“ nastínil starosta města Tomáš Chmela.   Město totiž vstoupilo jako první ve Zlínském kraji do Paktu starostů a primátorů, což je evropská iniciativa vyzývající k šetrnému chování obcí. Ty se dobrovolně zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů v souladu s aktuálně platným evropským cílem, nejméně však dle oficiálně schváleného cíle České republiky. Již nyní město rozvíjí unikátní systém centrálního vytápění na biomasu, který letos hodlá dále inovovat právě o solární panely.   Rada města dále zřídí odbornou pracovní skupinu, která nahradí původní výbor zastupitelstva. Cíl bude jediný – hledat konkrétní cesty, jak šetrně rozvíjet město a reagovat na klimatickou změnu.  

Starostu zaujala studentská stávka před radnicí

  „Velmi mě zaujala nedávná studentská iniciativa stávky za klima. Padala tam celá řada myšlenek, ke kterým se Slavičín oficiálně přihlásil právě přistoupením k Paktu,“ dodal starosta Chmela. Město Slavičín ale nezůstane u pouhé deklarace, již nyní chystá speciální projekt, který umožní více propagovat témata udržitelného rozvoje, pořádat akce pro veřejnost a hlavně připravit strategii na nejbližší období.   Studenstká stávka pořádaná hnutím Fridays for Future ve Slavičíně 24. září 2021 upozorňovala na současnou klimatickou krizi a podle studentů na to, že pokud nezačneme snižovat emise skleníkových plynů, dopady změn klimatu budou nevratné.   [gallery columns="5" ids="121778,121779,121782,121780,121781"] Stávka za klima ve Slavičíně 24. září 2021. Foto: Fridays For Future Česká republika   Cílem studentů je udržet oteplení planety pod 1,5 °C, oproti době před průmyslovou revolucí, chránit biodiverzitu a udržet na planetě Zemi podmínky vhodné pro život všech jedinců. Chtějí překonat klimatickou krizi a podílet se na tvorbě udržitelné společnosti a jako prioritu vnímají konec spalování a těžby uhlí v ČR.   Součástí stávky ve Slavičíně byly proslovy o klimatické krizi. V roli expertů vystoupili Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica a Miroslav Janík z ČSOP Kosenka. Stávka nebyla určena jen pro studenty, ale také pro lidi z širokého okolí, kteří se chtěli dozvědět něco nového nebo vyjádřit svůj postoj.   -tz-red-

Vsetín navyšuje podporu pro dobrovolné hasiče
Nezařazené

O zhruba padesát procent větší sumou než v předchozích letech hodlá vsetínská radnice letos podpořit činnost pěti jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejichž je zřizovatelem. V rozpočtu města je pro ně vyčleněna částka 1,354 milionu korun, zatímco v roce 2021 to bylo 934 tisíc a o rok dříve 894 tisíc korun.   „Jsme si velice dobře vědomi nezastupitelné role dobrovolných hasičů při ochraně životů a majetku nás všech, jakož i jejich zapojení při organizaci společenského dění ve městě. Za svou práci zasluhují nejen poděkování, ale především by měli disponovat co nejlepšími podmínkami pro další činnost. A právě z toho důvodu jsme dobrovolným hasičům pro letošní rok navýšili podporu,“ konstatoval starosta Vsetína Jiří Růžička.   Město tak podle něj v letošním roce oproti minulosti navýší například objem finančních prostředků na obnovu třívrstvých zásahových oděvů a obuvi o 130 tisíc korun a na opravy a údržbu zásahových vozidel o 90 tisíc korun. „Pro JSDH Jasenka a Semetín navíc plánujeme koupi osmi dýchacích přístrojů v hodnotě 270 tisíc korun, pro JSDH Jasenka dále pořízení plovoucího čerpadla v hodnotě 45 tisíc korun a dokončení vestavby zásahového vozidla za 78 tisíc korun. JSDH Dušná získá za 60 tisíc korun automatizovaný externí defibrilátor,“ vyjmenoval starosta s tím, že po loňském vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Rokytnice (viz foto), které si vyžádalo 13,5 milionu korun, město plánuje stavební aktivitu i na letošek a následující roky. „V rámci revitalizace volnočasového areálu na Horní Jasence by mělo vyrůst zázemí pro zásahový vůz JSDH Jasenka. Současně pak hledáme vhodný prostor i na výstavbu garáže pro JSDH Semetín,“ uvedl starosta Růžička, podle nějž se nezapomíná ani na JSDH Vsetín-město, která je v systému požární ochrany jako jediná na Vsetíně zařazena do kategorie III – ostatní jednotky spadají do kategorie V, tedy s nižší prioritou. „V rámci nezbytné obnovy techniky zvažujeme pořídit pro JSDH Vsetín-město cisternovou automobilovou stříkačku, která by nahradila tu stávající, jíž by následně mohla využít některá z ostatních jednotek zřizovaných městem. Protože se jedná o investici v hodnotě okolo osmi milionů korun, hledáme v této souvislosti možnosti spolufinancování z dotačních titulů,“ uzavřel starosta.   -tz-

Dobrovolní hasiči významně přispívají k bezpečnosti
Aktuality

Přehled zásahů jednotek dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje v roce 2021. Rekapitulace činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku 2021 podílely spolu s profesionálními hasiči nebo je řešily samostatně.   U jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí bylo v roce 2021 evidováno celkem 2566 zásahů. Z celkového počtu provedli samostatných zásahů dobrovolní hasiči obcí v předchozím roce 875  bez účasti jednotek profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.   Tradičně nejvíce zasahující jednotkou, s počtem 414 zásahů, je jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm. Nezanedbatelný podíl na počtu výjezdů mají také jednotky ze Zlína (138), Karolinky (72), Vizovic (70), Buchlovic (63), Halenkova (60) nebo Jablůnky (57). [caption id="attachment_87240" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv redakce[/caption] „Hlavní činnost jednotek byla zaměřena na pomoc při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci následků přírodních pohrom (odstraňování popadaných stromů při silném větru) nebo při pátrání po ztracených osobách,“ uvedla mluvčí HZS Zlínského kraje Lucie Javoříková.   Dobrovolní hasiči se podílejí také na nezásahové činnosti. Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka požární ochrany provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení, jsou to např. čištění komunikací a kanálů, zajišťování kulturních a sportovních akcí, likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice, apod.  

Seznam jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) podle jejich zásahů ve Zlínském kraji v roce 2021

  -tz-

Luhačovice lákají na komentované prohlídky města zdarma
Aktuality

„Pojďte s námi na prohlídku, bude se na co dívat,“ zvou v Luhačovicích.   V Luhačovicích v rámci Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu, který vychází na 21. února 2022, připravili pro občany a návštěvníky tohoto turisticky vyhledávaného místa pestrý program. Ten si mohou všichni užít během celého únorového týdne, a to od 20. do 25. února.   Pracovníci luhačovické radnice a Městského turistického a informačního centra tak zvou všechny zájemce na komentované, tematicky zaměřené prohlídky Luhačovic. Akci pořádají ve spolupráci s dalšími podnikatelskými subjekty a spolky, kteří sami komentovanou prohlídku zrealizují. Jedná se o CA Luhanka společnosti Lázně, a.s., spolek Luhovaný Vincent z.s. a Muzeum Luhačovického Zálesí. Páteční prohlídka bude pak pod taktovkou zkušené kurátorky sbírky architektury Krajské galerie ve Zlíně, a místní rodačky paní Laďky Horňákové.   „Na své si přijdou milovníci architektury, historie i slavných osobností, představíme vám „Zvukovou mapu Luhačovic“, majitelé hotelu Radun vás osobně provedou tímto funkcionalistickým skvostem. Prohlídka pod názvem „Tady pramení Luhačovice“ představí naše město nejen jako lázně, ale jako moderní místo pro život a turistický cíl vhodný pro všechny věkové a zájmové kategorie,“ uvedla za město Luhačovice Jarmila Ďurďová, projektová manažerka cestovního ruchu.   A na co se mohou zájemci a návštěvníci programu těšit?   Program plánovaných prohlídek je opravdu zajímavý a pestrý. Osloví zejména obdivovatele nezaměnitelné a osobité luhačovické architektury.   Program plánovaných prohlídek: 20.2.2022 Zvuková mapa Luhačovic (Luhovaný Vincent z.s.) 21.2.2022 Tady pramení architektura (Muzeum Luhačovice,) 22.2.2022 Odkaz Dušana Jurkoviče (CA Luhanka, Lázně a.s.) 23.2.2022 Tady pramení Luhačovice (Městské turistické a informační centrum) 24.2.2022 Butique hotel Radun (prohlídka s majiteli hotelu) 25.2.2022 Funkcionalismus v Luhačovicích (L. Horňáková, kurátorka sbírky architektury).   Stačí si vybrat den a přijít na 14 hod. k Městskému turistickému a  informačnímu centru. Celkem šest komentovaných prohlídek bude pro všechny zájemce v rámci Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu ZDARMA.   -tz-

Nehoda kamionu uzavřela frekventovanou silnici u Vsetína
Aktuality

Frekventovaná silnice I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím byla v pátek odpoledne na několik hodin zcela uzavřena.   Důvodem byla havárie kamionu, ke které došlo krátce po čtrnácté hodiny v katastru obce Bystřička. Tahač skončil v příkopu a jeho návěs zablokoval celou šířku silnice. Během chvíle se z obou stran začaly tvořit kolony.   Na místo nehody vyjela jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Valašské Meziříčí. „Průzkumem bylo zjištěno, že řidič není zraněn a z vozidla nevytékají provozní kapaliny. Řidič si také zajišťoval odtahovou službu s autojeřábem,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička. V koloně čekaly také dva autobusy. Asi 11 cestujících se potřebovalo dostat do Vsetína. „Velitel zásahu si vyžádal jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jablůnka, která by dopravním automobilem přepravila cestující. Dobrovolní hasiči nakonec odvezli jen 8 cestujících,“ dodal Roman Žemlička.   [gallery columns="5" ids="121615,121614,121613,121611,121612"] Nehoda kamionu mezi obcí Bystřička a Jablůnka. Foto: HZS Zlínského kraje   Kamion dostal na mokré silnici smyk. „Padesátiletý řidič jel s tahačem ve směru od obce Jablůnka na Bystřičku pravděpodobně příliš rychle a na mokré vozovce dostal smyk. Dechová zkouška byla negativní a materiální škoda byla předběžně odhadnuta na 60 tisíc korun,“ uvedl pro server regionvalassko.cz mluvčí policistů Petr Jaroš.   Komunikace byla plně průjezdná až po osmnácté hodině. Policisté kromě samotného vyšetřování naváděli vozidla na objízdné trasy. Po vyproštění odjel kamion po vlastní ose na odstavné parkoviště.   -red-

Automatický defibrilátor k dispozici také ve Střelné
Aktuality

Nový automatizovaný externí defibrilátor najdete nově také ve Střelné. Přístroj malý svými rozměry, velký svým významem. Jeho použitím můžete zachránit život. Ročně zemře v České republice cca 35 000 lidí na zástavu srdce. Až 94% by se dalo zachránit. Jedinou možností je včasné podání výboje z automatického externího defibrilátoru (dále AED). Zástava srdce může bohužel postihnout kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Vznikne obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez jakýchkoliv varovných příznaků.   Nejvyšší šance na úspěšné oživení je poskytnutí výboje do 5 minut, potom dochází k nezvratnému poškození mozkových buněk. Po 10 minutách je pravděpodobnost záchrany jen 5%. „ Průměrný čas dojezdu zdravotnické záchranné služby je 10 – 15 minut, v podmínkách naší obce 20 minut,“ vysvětlil starosta obce Střelná Petr Kráčmar. „AED jsme umístili na kamenný sloupek mezi garážemi místního SDH v budově obecního úřadu, v bezpečném boxu zelené barvy. Náklady na pořízení přístroje činily 81 500,- Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce,“ dodal starosta. [caption id="attachment_121186" align="alignnone" width="690"] Přístroj AED je umístěn na budově obecního úřadu. Foto: redakce[/caption]   Přístrojů AED rozmístěných v našem regionu přibývá. V případě nouze vám jeho nejbližší umístění sdělí na tísňové lince 155, nebo můžete využít aplikaci Záchránka pro chytré mobilní telefony.  

Obsluha AED je jednoduchá

  Obsluha AED je velmi jednoduchá a zvládne ji každý. Obec Střelná i přesto raději zajistila proškolení zástupců obecního úřadu, spolků v obci, zejména hasičů a sportovců.   Přístroj z boxu se vyjme na základě pokynů a sdělení PINU z telefonní linky 155. Obsluhou AED nelze ublížit, jeho použitím můžete jen pomoci a ne naopak. AED na základě automatické analýzy navádí obsluhu zřetelnými hlasovými pokyny v češtině k provedení účinné resuscitace. Jestliže AED detekuje zástavu srdce, nabije se a vyzve zachránce, aby pouhým stisknutím tlačítka na přístroji podal výboj. Pokud AED nedetekuje zástavu srdce, neumožní podání výboje.   https://youtu.be/UfPlw0Bsdtk   -red-

Za důkaz své zamilovanosti druhý skipas zdarma
Aktuality

Ski areál Razula ve Velkých Karlovicích opět připravil pro lyžaře netradičního Valentýna s nádechem recese. Od pondělí 14. do pátku 18. února mohou zájemci oslavit svátek zamilovaných na lyžích s oblíbenou akcí Valentýnské lyžování za hubičku.   Návštěvníci v těchto dnech obdrží k zakoupenému celodennímu skipasu druhý zdarma, když se dostaví k hlavní pokladně u sjezdovky Razula ve dvou a při koupi skipasu podají důkaz své zamilovanosti. „Způsob, jakým přesvědčí pokladní o svých vzájemných citech, je zcela na jejich fantazii. Respektujeme přitom, že zamilované mohou být i děti či osoby stejného pohlaví,“ uvedla mluvčí Ski areálu Razula Martina Žáčková. Akce platí po celou provozní dobu, tedy od 8:30 do 17:30 hodin.   Vítanou možností, jak zakončit společně prožitý „zamilovaný“ den ve dvou, se může stát následné posezení u nového Zimního menu a sklenky vína v zážitkové restauraci Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna, nebo návštěva relaxačního centra Wellness Horal s termálními bazény a saunovými rituály. Wellness Horal je otevřeno každý den až do 21:30 hodin.   Více na www.razula.cz [caption id="attachment_84774" align="alignnone" width="690"] Saunový rituál[/caption] Kalendář akcí Resortu Valachy 12. a 26. 2. Kurz pečení frgálů 14. – 18. 2. Valentýnské lyžování za hubičku 5. a 19. 3. Kurz pečení frgálů 6. a 13. 3. Kurz pečení pizzy 13. 3. Maškarní lyžovačka 17. 3. Farská kuchařka Zbigniewa Czendlika   -pr-

K záchraně řidiče bylo nutné použít vyprošťovací zařízení
Aktuality

Hrozivě vyhlížející nehoda osobního automobilu se stala ve čtvrtek dopoledne před obcí Trnava u Slušovic. Řidič automobilu tovární značky Chrysler sjel ze silnice do koryta potoka Trnávka, kde narazil do stromu.   Na místě zasahovali policisté, hasiči a také záchranáři. Při nárazu došlo k deformaci automobilu a řidič zůstal zaklíněn uvnitř.   K záchraně řidiče museli hasiči použít hydraulické vyprošťovací zařízení. „Před samotným vyproštěním jsme museli zajistit automobil proti dalšímu pohybu. Potom jsme s pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení odstranili z automobilu několik konstrukčních částí. Následně jsme zraněného řidiče vynesli na páteřní desce a předali do péče zdravotníků,“ popsal mluvčí hasičů Roman Žemlička. U nehody zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z centrální požární stanice Zlín.   [gallery columns="5" ids="121425,121426,121427,121428,121429"] Dopravní nehoda u Trnavy. Foto: HZS Zlínského kraje   K vytažení vozidla z koryta potoka si velitel zásahu vyžádal příjezd vyprošťovacího automobilu z požární stanice Otrokovice. Tento vyprošťovací automobil zasahoval u jiné dopravní nehody u obce Sovadina u Bystřice pod Hostýnem, takže přijel s mírným zpožděním.   -red-

Srážka automobilu s pluhem si vyžádala tři zraněné
Aktuality

V úterý odpoledne došlo ve Velkých Karlovicích před Makovským průsmykem ke srážce sypače a osobního automobilu. Tři zraněné osoby skončily v péči záchranné služby Zlínského kraje.   „U nehody zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, požární stanice Vsetín a jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Karolinka,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.   [gallery columns="2" size="medium" ids="121279,121280"] Nehoda ve Velkých Karlovicích. Foto: SDHO Karolinka   Okolnosti dopravní nehody jsou v šetření Policie ČR.   -tz-

Výstava masek, kostýmů a rekvizit zve do světa filmu a fantazie
Aktuality

„Výtvory a nestvůry – z myšlenky do prostoru“, tak zní název výstavy, která se od 8. února do 8. března koná na netradičním místě, ve vestibulu budovy SPUR ve Zlíně-Loukách. Firma tak dává prostor svému zaměstnanci Jakubovi Mišinovi, jehož koníčkem je výroba kostýmů, filmových rekvizit a masek. K vidění jsou také malby i fotografie z dřívější tvorby tohoto 27letého zlínského umělce.   Inspiraci autor načerpal v larpu (z angl. LARP = Live Action Role Play), druhu zábavy založeném na hraní rolí, v oblasti plné fantazie, jako je u nás třeba oblíbený historický šerm –, něco mezi divadelním představením a hrou. A právě členství ve skupině historického šermu přivedlo mladého zlínského umělce Jakuba Mišinu k jeho zálibě – vymýšlení a vytváření nejrůznějších rekvizit, kostýmů, pryskyřicových masek nebo i celých figur. Používá je nejen pro svá vystoupení, zájem mají také sběratelé či filmaři.   Výstava „Výtvory a nestvůry – z myšlenky do prostoru“ je vůbec první v autorově kariéře. Expozici dominují postavy filmových a mytologických bytostí. K vidění jsou také fantasy kostýmy, samostatně stojící hlavy, obličejové masky, rekvizity pro scény historických filmů, malby i fotografie. [caption id="attachment_121285" align="alignnone" width="690"] Jakub Mišina se svými výtvory[/caption] Masky autor vytváří na základě hliněného modelu, do kterého formuje silikon, pryskyřici nebo textilie a následně je barví. Pro figuru Mistra Yody v životní velikosti pak použil kombinaci těchto materiálů. Postava známá z filmové série Hvězdné války měří 66 centimetrů a je vyrobená z látky a vyztužená pryskyřicí.   Jakub Mišina se tvorbě věnuje už deset let. „Velkou inspirací mi byla filmová popkultura a slavní animátoři, zejména průkopník v oblasti speciálních vizuálních efektů Ray Harryhausen, loutkař Jim Henson nebo americký specialista na filmové efekty a masky Stanley Winston,“ přiblížil sám autor.   [gallery columns="5" ids="121290,121286,121288,121287,121289"]   Výstava je k vidění od 8. února do 8. března 2022 v přízemí budovy firmy SPUR ve Zlíně-Loukách. Je přístupná veřejnosti denně včetně víkendů, vždy od 8 do 18 hodin. Vstup je zdarma.   -tz-

Valašskokloboucká poliklinika má nový přehlednější web
Aktuality

Hledáte-li informace o ambulancích praktických i odborných lékařů, o zdravotnické dopravní službě, domě s pečovatelskou službou nebo jiné činnosti Valašskokloboucké polikliniky, najdete je na nových webových stránkách www.poliklinikavk.cz. Příspěvkovou organizaci můžete také kontaktovat na nové e-mailové adrese poliklinika@poliklinikavk.cz.   „Na webových stránkách zveřejňujeme a průběžně aktualizujeme informace o ordinacích a laboratoři, přepravě pacientů i provozu domu s pečovatelskou službou. Nově jsme připravili i kompletní telefonní seznam a zřídili jsme sekci Oznámení, kde budeme vyvěšovat změny v ordinačních dobách lékařů, uzavření ordinací, dovolené, zástupy a podobně. Pod samostatnou sekcí jsou také soustředěny informace k testování a očkování proti onemocnění covid-19,“ uvedl Aleš Fiala, ředitel Valašskokloboucké polikliniky. [caption id="attachment_121223" align="alignnone" width="690"] Vzhled nových webových stránek Valašskokloboucké polikliniky[/caption]   -tz-

Charita v Arcidiecézi olomoucké děkuje za rekordní tříkrálovou sbírku
Aktuality

Letošní tříkrálové koledování a žehnání domům spojené s charitativní sbírkou vyneslo v olomoucké arcidiecézi celkem 31 974 582,- Kč. Do olomoucké arcidiecéze patří také celé Valašsko. Sbírku, která se vloni konala jen online formou, letos přivítali dobrovolníci i veřejnost se stejnou radostí a nasazením jako v minulosti. Výnos sbírky bude opět pomáhat v celém spektru činností, které Charita provozuje ve prospěch potřebných.   „Přestože se letos ještě na mnoha místech koledovat nemohlo, je výtěžek sbírky opět rekordní a já mám obrovskou radost. Mám radost nejenom ze samotného výtěžku, ale především z toho, že nejsme lhostejní k potřebám druhých a dobro se vždycky ukáže, když je potřeba,“ komentuje výsledky Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc a jedním dechem dodává: „Z celého srdce děkuji všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky.“   Tříkrálová sbírka 2022 – podrobnější výsledky z našeho regionu najdete ZDE.   Finanční výnos koledy je sice zhruba o 240 tis. korun nižší, než byl v roce 2020, ale po přičtení aktuálního výnosu z darů zaslaných dárci na tříkrálové konto, je skutečně rekordním. Aktuálně i s těmito dary činí 32 811 053 Kč a lze ještě dodat, že tříkrálová platební brána na www.trikralovasbirka.cz a darování pomocí DMS jsou způsoby funkční celoročně. I z tohoto důvodu je aktuální výnos sbírky předběžným výsledkem a bude ještě definitivně potvrzen.   [gallery columns="4" ids="121207,121206,121205,119772"] V olomoucké arcidiecézi bylo letos zaevidováno na pět a půl tisíce sbírkových kasiček a koledy se zúčastnilo okolo dvaceti tisíc dobrovolníků. Preventivní zdravotní opatření zapovídala všechny blízké kontakty a hromadné akce. Z koledy měli radost jak koledníci, tak lidé v navštívených domácnostech, i když stesk po společných setkáních koledníků přece leckde zazněl.  

Nad využitím veřejné sbírky dohlíží tzv. tříkrálová komise

  Nad využitím financí z této veřejné sbírky dohlíží tzv. tříkrálová komise. Ta bude po celý rok posuzovat předložené projekty místních Charit a potvrzovat nebo zamítat jejich finanční podporu z výnosu této celorepublikové sbírky. Min. 10 % sbírky je předem alokováno na podporu humanitární a rozvojové pomoci z zahraničí.   Potvrzení letošního výsledku z koledování bude definitivní po kontrole všech dokladů, týkajících se úředního zapečeťování a rozpečeťování sbírkových pokladniček. Tato administrativní kontrolní procedura právě probíhá a Charita i díky ní naplňuje deklarovaný velmi přísný dohled nad celým výnosem této veřejné sbírky.   První Tříkrálová sbírka se z podnětu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera konala již v roce 2000, ale jen na území Olomoucké arcidiecéze. Díky velmi pozitivnímu přijetí veřejnosti se tato sbírka  od roku 2001 koná ve všech diecézích naší republiky. V roce 2021 se z důvodu covidové pandemie sbírka nekonala formou koledování tříkrálových skupinek.   -tz-

Vítr poškodil část střechy kostela sv. Jiří v Pozděchově
Aktuality

Prudký poryv větru v pondělí odpoledne poškodil část střechy kostela sv. Jiří v Pozděchově. Svatostánek je umístěn na vyvýšeném místě obce, tato skutečnost zřejmě hrála roli v intenzitě poryvu větru. K zajištění uvolněného kusu plechu na střeše farního kostela byla v 14:44 hodin vyslána jednotka profesionálních hasičů z centrální požární stanice Zlín.   „Průzkumem bylo zjištěno poškození plechové krytiny u hranolové věže kostela. Dva příslušníci lezecké skupiny se slanili k poškozenému místu a plechovou krytinu provizorně opravili. Střecha má velký sklon, proto museli být po celou dobu jištěni, což jim znesnadňovalo jejich práci,“ popsal mluvčí hasičů Roman Žemlička.   [gallery columns="5" ids="121142,121137,121141,121139,121138"] Zajištění poškozené střechy na kostele v Pozděchově. Foto: HZS   Katolický kostel, nechal zbudovat Prokop, hrabě z Gollena, majitel vizovického panství, v letech 1700-1710. Kostel měl do roku 1920 šindelovou střechu. Po požáru byla střecha překryta skřidlou a v roce 1980 plechem.   -red-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA