Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Volby 2022 Slavičín

Volební program Demokraté pro Slavičín
Volby 2022 Slavičín

Slavičín, Hrádek, Nevšová, Divnice a naše priority pro další období   Na vhodné střechy městských budov zajistíme fotovoltaické elektrárny. Máme připraveno řešení pro vznik nové budovy mateřské školky. Zavedeme časově omezené stání automobilů v centru města na některých parkovištích. Najdeme řešení pro další rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Malé Pole. Zajistíme výměnu stávajícího veřejného osvětlení za moderní úsporná světla s LED technologií. Pro zvýšení bezpečnosti rozšíříme kamerový systém ve Slavičíně a zavedeme úsekové měření rychlosti na hlavním tahu městem. Rozšíříme free wi-fi na frekventovaná místa ve Slavičíně. Udržíme provoz městské nemocnice a budeme pokračovat v opravách nemocničních budov, úpravách venkovních prostor a investovat do moderního vybavení. Klimatizujeme čekárny a opravíme budovu polikliniky. Na místě starého pavilonu ZŠ Vlára (družinky), vybudujeme novou multifunkční budovu pro školní družinu a sport. Opravíme zahradu základní umělecké školy tak, aby byla využitelná pro výuku a pořádání menších kulturních akcí ve městě. Vytvoříme relaxační zóny pro obyvatele Malého Pole. Zastavíme úpadek Pivečkova lesoparku a uvedeme ho do takového stavu, aby byl opět chloubou města. Postavíme menší sportovní halu a opravíme stávající sportoviště. Uvedeme zámecký park do takového stavu, aby byl připraven na větší akce a opravíme areál letního kina. Připravíme Army park na pořádání kulturních akcí a provedeme jeho celkovou opravu. Zkoordinujeme lépe akce pro veřejnost a podpoříme vznik nových. Podpoříme spolky a komunitní život ve městě a místních částech.     [caption id="attachment_139327" align="alignnone" width="1200"] Pro zvětšení klikni na obrázek[/caption]   Cíle v  Nevšové Zrekonstruujeme kulturní dům a knihovnu. Opravíme komunikaci a chodník v místní části Čtvrtě. Zajistíme řešení komunikace přes část tzv. Rybník. Opravíme výtluky v obci. Vybudujeme nové dětské hřiště za č.p.100. Zajistíme podporu zájemcům o výstavbu RD v místní části v návaznosti na Územní plán. Opravíme břeh potoka v areálu SDH na městském pozemku. Podpoříme aktivní spolky v obci.   Cíle v Hrádku Vybudujeme parčík před domy s pečovatelskou službou v Hrádku. Tento nevyužitý prostor může být oázou odpočinku jak pro obyvatele domů a jejich návštěvy, tak i pro ostatní občany. Ve spolupráci s SDH Hrádek opravíme a zmodernizujeme výletiště. Vybudováním krytého posezení, zámkových dlažeb a investicí do stávajících budov zajistíme důstojné prostředí pro pořádání veřejných i soukromých akcí. Zkompletování a dokončení multifunkčního areálu lihovaru (moštárna, sušárna ovoce atd.).   Cíle v Divnicích Budeme pokračovat v projektu odkanalizování Divnic. Zaměříme se na opravy chodníků a komunikací. Více podpoříme událost „Divnická heligonka" a pomůžeme s její propagací. Tato akce si zaslouží větší formát. Podpoříme činnost spolků i aktivních lidí v Divnicích pro oživení kulturního a sportovního dění v místní části. Změnou územního plánu vytvoříme podmínky pro rozšíření ploch vhodných k výstavbě rodinných domů. Budeme pokračovat v opravách vnitřních prostor budovy bývalé školy s cílem rozšířit využití budovy pro potřeby obyvatel Divnic.

Slavičín: moderní domov pro 7 000 občanů
Volby 2022 Slavičín

Postaráme se o náš domov: vytvoříme podmínky pro bydlení všech generací, zlepšíme životní prostředí a pomůžeme občanům zvládat těžkou dobu. To vše moderně a chytře! A pozor, jako jediní ze slavičínských kandidátek hned uvádíme, kde bychom na tyto priority sehnali peníze.  

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

  Hlavní cíl: Vybudování dopravních terminálů ve Slavičíně – soutok (Lukšín) a nádraží Hrádek   Další cíle: - Rekonstrukce nábřeží u obchodního domu a přilehlé části Horního náměstí - Prosazení rekonstrukce silnice do Lipové a mezi Hrádkem a Divnicemi - Dobudování chodníků z Malého Pole do Hrádku a podél „výzkumáku“ směrem nahoru - Obnova povrchu v ulicích Květná, Školní, Hasičská, dále také v Nevšové (Čtvrtě), Hrádku (Ke Snožku), Divnice (K Zámečku) - Zavedení regulace parkování v centru města se zvýhodněním místních občanů - Dobudování a zkapacitnění parkovišť na Malém Poli a v centru města - Revitalizace a zlidštění prostranství mezi Sokolovnou a Horákovou vilou   Zdroje financování: rozpočet města, Státní fond dopravní infrastruktury, Zlínský kraj, IROP    

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  Hlavní cíl: Zásadní modernizace sběrného dvora Malé Pole podle zahraničních trendů   Další cíle: - Příprava vybudování dalšího odpadového centra v Hrádku - Posílení třídění odpadu – revitalizace a zkapacitnění odpadových hnízd - Pokračování v obnově krajiny Slavičínska (stromořadí, sady, studánky, mokřady) - Vybudování a revitalizace rybníků (Nevšová, Lukšín, rybníky Slavík 1 a 2) - Budování zasakovacích povrchů a zachycování dešťové vody ze střech městských budov - Zajištění odkanalizování Divnic spolu s modernizací ČOV průmyslové zóny Divnice - Vybudování vzdělávacího vodního hřiště pro děti   Zdroje financování: rozpočet města, Operační program Životní prostředí, státní dotační programy v oblasti ŽP [caption id="attachment_139185" align="alignnone" width="1200"] Pro zvětšení klikni na obrázek[/caption]  

ZVLÁDÁNÍ ENERGETICKÉ KRIZE

  Hlavní cíl: Vybudování energetické komunity „Slávek“ (Slavičínská energetická komunita), díky níž zlevníme energie ve městě   Další cíle: - Prodloužení a další rozvoj horkovodu z kotelny Malé Pole do města (větev Hrádek a „střed“) - Osazování veřejných budov fotovoltaikou a přechod na vytápění tepelnými čerpadly - Další modernizace kotelny Malé Pole s cílem zlevnit provoz a cenu tepla - Zateplování a modernizace bytových domů v majetku města   Zdroje financování: rozpočet města, rozpočet BTH, s.r.o.; prostředky vygenerované z úspor za energie; Operační program Životní prostředí; dotace ze státního rozpočtu  

CESTOVNÍ RUCH, PĚŠINY I CYKLOSTEZKY

  Hlavní cíl: Dokončení hlavních cyklostezek a cykloprůtahu městem   Další cíle: - Modernizace městského muzea a pomoc v provozování muzea Armypark - Pokračování obnovy Zámeckého parku ve Slavičíně a obnova zámeckého parku Divnice - Vybudování rozhledny ve Slavičíně - Osazení hlavních turistických stezek a pěšin směrovkami, značkami a mapami - Zřízení vesnických muzeí v Nevšové a v Hrádku na Zámečku (lihovar) - Vybudování návštěvnického centra v Pivečkově lesoparku a zážitkové stezky pro rodiny - Kompletní rekonstrukce a rozšíření městského infocentra   Zdroje financování: rozpočet města, fondy přeshraniční spolupráce, Zlínský kraj, dotace ze státního rozpočtu, IROP    

PÉČE O ZDRAVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A MĚSTSKÁ NEMOCNICE

  Hlavní cíl: Modernizace městské nemocnice a polikliniky jako regionálního zdravotnického centra, podpora a rozvoj sítě sociálních služeb   Další cíle: - Pokračování rekonstrukce Charity Slavičín – zlepšení kvality zázemí pečovatelské služby apod. - Zřízení nových ordinací praktických lékařů, specialistů a zubařů - Výstavba nové kuchyně v městské nemocnici - Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb na území města Slavičín a v přilehlém regionu   Zdroje financování: rozpočet města, Operační program Životní prostředí, IROP, Zlínský kraj    

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

  Hlavní cíl: Podpora bytové výstavby ve městě (v režii města a dalších subjektů) s cílem 150 nových bytů a 40 parcel pro rodinné domy   Další cíle: - Dokončení přestavby Hotelu Slavičan na startovací byty pro mladé rodiny - Vznik lokality pro výstavbu 20 rodinných domů na Šabatci - Podpora vzniku dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů (Pod Vrškem, Nevšová – Čupy, …) - Výstavba dalšího bytového domu v majetku města pro bydlení mladých rodin i seniorů    

ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS DĚTÍ

  Hlavní cíl: Moderní přestavba hlavní budovy ZŠ Slavičín-Vlára a příprava nových prostor družiny   Další cíle: - Rekonstrukce interiérů Domu dětí a mládeže (zejména suterén a sítě) - Kompletní obnova fasád a střechy MŠ Slavičín – pracoviště Vlára - Přístavba MŠ Slavičín – pracoviště Hrádek - Zřízení adekvátních prostor pro Rodinné a mateřské centrum Slavičín - Obnova střech MŠ Slavičín – pracoviště Nevšová a Malé Pole - Další obnova a zkvalitňování dětských hřišť na území města   Zdroje financování: rozpočet města, IROP, Operační program Životní prostředí, dotace ze státního rozpočtu    

VEŘEJNÉ SLUŽBY A BEZPEČNOST

  Hlavní cíl: Kompletní elektronizace chodu radnice, vytvoření Portálu občana pro platby i online žádosti přímo z domova   Další cíle: - Rozšíření a posílení působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Slavičín - Zachování a personální stabilizace stavebního úřadu Slavičín - Rozšíření kamerového systému ve městě (hlavně vjezd a výjezd z města) - Zřízení pozic asistent prevence kriminality na území města - Přestavba a modernizace hasičských zbrojnic ve Slavičíně a v Hrádku   Zdroj financování: rozpočet města, dotace ze státního rozpočtu, IROP  

PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA MĚSTA

  Hlavní cíl: Modernizace průmyslové zóny Divnice (bývalé Vlárské strojírny)   Další cíle: - Propagace a spolupráce s místními firmami včetně porad s podnikateli - Modernizace prostor pro drobné podnikání v majetku města (živé centrum) - Obnova Záložny, „Pilota“ a pohostinství v Divnicích (vše v majetku města) - Rekonstrukce obchodního domu včetně vybudování výtahu do prvního patra - Další modernizace podnikatelského centra v Prabosu a obnova jeho funkce podnikatelského inkubátoru   Zdroje financování: rozpočet města, OP TAK, výnosy z pronájmů nebytových prostor  

SPORT DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

  Hlavní cíl: Modernizace prostor v okolí sportovní haly (fotbalové hřiště, tribuna apod.)   Další cíle: - Vybudování čtyřdráhové kuželny v blízkosti sportovní haly - Výstavba nového dětského hřiště v Hrádku a zkvalitnění dalších dětských hřišť - Rekonstrukce „oválu“ a skateparku na Vláře - Další revitalizace městského koupaliště (ohřev vody, skluzavka, zkvalitnění brouzdaliště) - Podpora spolků, které vlastní sportoviště, v jejich obnově (Sportovní hala, Orlovna, TJ Sokol Nevšová)  

KULTURA A SPOLKOVÝ ŽIVOT

  Hlavní cíl: Dokončení revitalizace letní scény a Sokolovny   Další cíle: - Zřízení společenského sálu v Hrádku v bývalém lihovaru - Podpora modernizace městské knihovny jako spolkového centra - Zřízení pobočky městské knihovny v Hrádku (v Zámečku) - Rekonstrukce knihovny v Nevšové a v Divnicích - Podpora zavedených i nově vznikajících kulturních a spolkových aktivit ve městě - Podpora kultury ve městě na špičkové úrovni

 

Navrhované reformy – chytré tipy pro Slavičín: - Posílení systému půjček na bydlení pro občany města (nízký až nulový úrok) - Změna způsobu přidělování městských bytů (důraz na mladé rodiny, posílení prostupnosti) - Zvýšení příspěvku za narozené dítě - Zavedení finančního příspěvku za každého nově přihlášeného občana ve městě - Zajištění výroby svačin do základních škol zřizovaných městem - Zavedení systému dietního stravování ve školách a školkách na území města (např. bezlepková, diabetická či bezlaktózová strava) - Zajištění pravidelného poradenství pro občany pro zvládání energetické krize

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA