Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

MAP v našem regionu už několik let zlepšuje kvalitu vzdělávání

date_range 17.Srp, 2021 featured_play_list Aktuality
arrow_drop_up Pomůcka Františkova chaloupka

Především zlepšit kvalitu vzdělávání. To si klade už od roku 2019 v našem regionu za cíl tým MAP. Jakými prostředky toho chce dosáhnout a co všechno to obnáší, nám v rozhovoru prozradila Bc. Jaroslava Káňová.

 

Co je to MAP? Přibližte nám, prosím, Vaši práci.

MAP může být pro většinu velkou neznámou, mnoho lidí neví, co si pod touto zkratkou představit, s čímž se setkáváme velmi často. MAP vyjadřuje spojení Místní akční plán, což je název projektu, který se věnuje rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. MAPy jsou zpracovávány na území celé České republiky za jednotlivé obce s rozšířenou působností. V našem případě se orientujeme na území ORP Valašské Klobouky. Toto území sdružuje 15 obcí a 2 města. Zpracovatelem projektu je Místní akční skupina Ploština, která podala žádost o dotaci.

 

Abych to více přiblížila, naším cílem je na základě tohoto projektu rozvinout spolupráci mezi řediteli škol, zřizovateli, učiteli a dalšími aktéry ve vzdělávání, čím se zlepší kvalita vzdělávání. To chceme docílit společnou diskuzí, výměnou zkušeností, plánováním a vytvářením aktivit.

Exkurze ředitelů a zřizovatelů po našich školách

V čem konkrétně chcete školám pomoci, máte nějaké stanovené oblasti pro rozvoj?

V MAPu se prioritně zaměřujeme na 4 témata, ve kterých se pro školy plánují aktivity společně se vzdělávacími subjekty na území, tzn. pořádání seminářů, workshopů, výměn zkušeností, pořízení pomůcek, metodik apod. Jedná se o předškolní vzdělávání a péči, čtenářskou a matematickou gramotnost v základním vzdělávání, polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství. V těchto tématech se mateřským a základním školám věnujeme a snažíme se je rozvinout.

Čtenářské tašky do knihoven

Co dále se v projektu řeší?

V projektu pracuje realizační tým, který zabezpečuje celkový chod projektu, tzn. tvorbu dokumentů, plánování a plnění aktivit, pořádání seminářů a školení, komunikaci a spolupráci se vzdělávacími subjekty apod. Takže mimo plánování a realizace aktivit musíme za projekt vykazovat i plno dokumentů, strategii území, analytiku, aktivity škol, jejich spolupráci, dále evaluační zprávy a podobně. K tomu se účastníme mnoha jednání a setkání k rozvoji školství.

 

Jak dlouho projekt trvá, má nějaké časové omezení?

Projekt začal na začátku roku 2019 a trvá do konce roku 2022 s tím, že letos na podzim budeme podávat žádost o dotaci na navazující projekt MAP III. Spolupráce na realizovaném území je se školami i zřizovateli výborně rozjetá, proto chceme tuto spolupráci dále prohlubovat a pokračovat tak v setkávání a společném plánování aktivit.

Webinář pro pedagogy v době COVID

Kolik škol je tedy na našem území do projektu zapojeno?

Na území ORP Valašské Klobouky se nachází celkem 17 ředitelství mateřských a základních škol – všechny školy jsou do projektu zapojeny. Musíme konstatovat, že spolupráce s učiteli a řediteli je na velmi dobré úrovni, což nás velmi těší.

 

Jak taková spolupráce s mateřskými a základními školami probíhá?

V projektu fungují 4 pracovní skupiny – pracovní skupina financování, pro rovné příležitosti, pro rozvoj čtenářské gramotnosti a pro rozvoj matematické gramotnosti. Členy těchto skupin jsou učitelé a ředitelé mateřských a základních škol a v jedné pracovní skupině máme i dva zřizovatele. Pracovní skupiny se setkávají 4x ročně, kde se řeší aktivity pro školy a také důležité dokumenty, aktuální problémy apod. Výstupy z jednání jsou pak zveřejněny na našich stránkách. Dále za učiteli a řediteli jezdíme do škol, komunikujeme telefonicky či formou e-mailu. V době pandemie COVID jsme se setkávali především online přes platformu MS Teams.

Pomůcka Klokanův kufr a kapsy

Spolupracujete s nějakými dalšími subjekty na území?

V rámci realizace aktivit jsme navázali spolupráci např. s knihovnami, Valašskoklobouckým podnikatelským centrem, místními firmami, podnikateli apod. Spolupracujeme také s ostatními MAPy ve Zlínském kraji, kde se na společných setkáváních navzájem inspirujeme v aktivitách. Dále komunikujeme s Krajským akčním plánem, Národním pedagogickým institutem a dalšími vzdělávacími subjekty.

 

Jaké aktivity pro mateřské a základní školy prozatím proběhly?

Pro pedagogy mateřských a základních škol zajišťujeme školení, semináře, workshopy v tématech inkluze, gramotností, legislativy apod. Dále školy metodicky podporujeme – dle potřeb zajišťujeme knihy pro pedagogické pracovníky. Na základě spolupráce s knihovnami jsme vytvořili čtenářské tašky, které si mohou rodiče dětí nebo učitelé zapůjčit v knihovnách a rozvíjet u dítěte oblast, kterou potřebuje více procvičit. Také jsou pořádány přednášky přímo v knihovnách pro děti a žáky, kde autoři představují svou tvorbu. Také dětem zprostředkováváme vzdělávací programy v environmentálních centrech. Zaměřujeme se i na oblast kariérového poradenství v základních školách.

Školení pro pedagogy

Jednoznačně nejvyužívanější aktivitou je polytechnické vzdělávání. Pro mateřské školy jsme zajistili lekce Malé technické univerzity a Malé digitální univerzity, kdy za dětmi dojíždí lektor a v rámci daných témat rozvíjí u dětí logické myšlení, komunikaci, představivost apod. Pořídili jsme 2 Klokanovy kufry a kapsy, které půjčujeme mateřským školám a slouží jim jako diagnostická pomůcka pro zjištění úrovně vývoje dítěte. Dále pro mateřské a základní školy pořizujeme pomůcky k rozvoji polytechnického vzdělávání, o které je velký zájem (např. pro mateřské školy Františkovy chaloupky, pro základní školy dřevěné polotovary).

 

Jak se může veřejnost dozvědět o projektu, realizovaných aktivitách a plánovaných akcích?

Během realizace projektu publikujeme články o zajímavých aktivitách, které byly realizovány, v regionálním médii. Dále máme také facebookový profil, kde sdílíme informace o projektu, ale také o novinkách ve školství apod. Veškeré informace o projektu, výstupy z jednání pracovních skupin nebo Řídícího výboru, zpracované dokumenty, realizované aktivity a pořádané akce nalezne kdokoli na našich webových stránkách.

 

 

Máte i nějaké akce pro veřejnost? Popřípadě jaké jsou v dohledné době naplánované?

Ano, pořádáme semináře na zajímavá témata. Do konce roku máme naplánovány 2 semináře pro rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost:

23. 9. 2021 Mgr. Marika Kropíková – téma Jak děti provést školou

15. 10. 2021 Dr. Lidmila Pekařová – téma Rodič a učitel-spolu nebo proti sobě

Místo školení bude upřesněno dle epidemiologických opatření. O těchto akcích budeme veřejnost ještě informovat.

 

-red-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA