Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zákon o spotřebitelském úvěru

date_range 27.Čvn, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Dne 1.1.2011 nabude účinnosti nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který mění a stanovuje některá nová pravidla v oblasti spotřebitelských úvěrů, a to zejména s ohledem na snahu posílit postavení spotřebitele v tomto směru, tedy v situaci, kdy si spotřebitel bere takový úvěr.

I nadále platí, že do působnosti nového zákona nespadají hypotéční úvěry, úvěry s celkovou částkou nižší než 5.000,- Kč (posuzováno v období 12 měsíců i u více shodných či obdobných smluv mezi týmiž smluvními stranami), a také úvěry přesahující určitou hranici, která se však posouvá na částku 1.880.000,- Kč. Naopak se zákon vztahuje na všechny spotřebitelské úvěry bez ohledu na délku jejich splatnosti.

Poskytovatelé úvěrů mají podle nového zákona vůči spotřebitelům celou řadu konkrétních informačních povinností, a to ve fázi před uzavřením smlouvy i po dobu trvání smlouvy, a stejně tak jsou upraveny také podmínky nabízení úvěru v rámci reklamních sdělení. Stanoví se současně, za zákonem stanovených podmínek, domněnka řádného splnění zákonem stanovených informačních povinností pro případ, že poskytovatel úvěru informace spotřebiteli poskytne na jednom z formulářů, které jsou přílohou zákona. Spolu s informační povinností má poskytovatel úvěru také povinnost náležitého vysvětlení informací, které zákon pro spotřebitele vyžaduje.

Při nesplnění informačních povinností a uplatnění (dovolání se) této skutečnosti spotřebitelem se pokládá spotřebitelský úvěr za úročený pouze ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná, což znamená samozřejmě citelnou sankci pro jakéhokoliv věřitele, poskytujícího úvěry. Dalším negativem pro věřitele je pak to, že běh lhůty pro odstoupení spotřebitele bez uvedení důvodu (viz dále) běží až od doby, kdy jsou mu chybějící informace poskytnuty. Dále může být poskytovateli úvěru v zákonem stanovených případech udělena finanční sankce, a to až do výše 5 mil. Kč.

Pokud jde o „informace poskytnuté před samotným uzavřením smlouvy" o spotřebitelském úvěru, pak tyto jsou specifikovány v příloze č. 2 zákona a jejich cílem je zj. seznámit spotřebitele s veškerými náklady vznikajícími v souvislosti se spotřebitelským úvěrem. Tyto informace musí být předány s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, s výjimkou případů uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru na žádost spotřebitele prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků. Veškeré informace musí být také zobrazeny stejně výrazně, takže by se již nemělo stávat, že nejdůležitější informace bývají psány nejmenším, zcela nevýrazným písmem.

Jde-li o informace poskytnuté ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, pak mimo uvedení úrokové sazby, RPSN či počtu a výše splátek se jedná např. o informační povinnost o právu spotřebitele obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu, odstoupit ve stanovené době od smlouvy či např. o právu předčasně splatit spotřebitelský úvěr a o nákladech s tímto souvisejících. Spotřebitel musí na svoji žádost přitom obdržet kopii návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru, např. proto, aby tuto mohl prokonzultovat před vlastním rozhodnutím úvěrovou smlouvu podepsat a stejně tak i kopii samotné smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Z dalších povinností lze zmínit např. novou povinnost poskytovatele úvěru posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (např. v rámci databází dlužníků). Spotřebitel má samozřejmě povinnost věřiteli poskytnout pravdivé, přesné a úplné údaje v tomto směru.

Spotřebitel má podle nového zákona výhodnější postavení také pro případ odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, kdy zákon umožňuje spotřebiteli odstoupit od takové smlouvy do 14 dnů od okamžiku jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu a také bez jakékoliv sankce. Takovým odstoupením vzniká poskytovateli úvěru nárok na vrácení jistiny úvěru, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, a vedle toho dále pouze náhrady nevratných poplatků, které již věřitel zaplatil a úroků za období ode dne čerpání jistiny do dne jejího vrácení spotřebitelem.

K otázce výpovědi pak platí, že výpovědní lhůta smlouvy uzavřené na dobu neurčitou ze strany poskytovatele úvěru nesmí být kratší než dva měsíce a zároveň je věřitel oprávněn k tomuto kroku přistoupit pouze za situace, kdy si toto právo se spotřebitelem písemně sjednal, zatímco pro výpověď ze strany spotřebitele nelze sjednat lhůtu delší než jeden měsíc.

Zákon dále blíže specifikuje výši případných poplatků za předčasné splacení úvěru tím, že stanovuje maximální možné výše těchto poplatků – nutných a odůvodněných nákladů věřitele. Poplatky za předčasné splacení úvěru nesmí přesáhnout 1% z uhrazené zbývající části jistiny a současně výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

V rámci nového zákona je také nově upraven institut smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru, čímž se rozumí smlouva, ve které je sjednáván spotřebitelský úvěr a jež je závislá současně na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Jedná se např. o situaci, kdy je sjednán úvěr v souvislosti s nákupem určitého zboží – často na tzv. předváděcích akcích. Pro případ odstoupení od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby ze zákona zaniká současně smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Spotřebiteli vzniká poté vůči prodejci nárok na vrácení uhrazené kupní ceny a zároveň povinnost vrátit poskytovateli úvěru poskytnutý úvěr. Poskytovatel úvěru se přitom stává zákonným ručitelem prodejce pro případ, že tento nesplní dobrovolně soudem přiznaný nebo jím uznaný nárok spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Zákonem o spotřebitelském úvěru nebyla dotčena možnost ve smlouvách o spotřebitelském úvěru sjednávat rozhodčí doložky. Pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů je důležité také to, že v rámci živnostenského zákona byl zaveden nový předmět podnikání v rámci vázaných živností, a to poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, tedy poskytování úvěrů již nebude probíhat pod ohlašovací volnou živností, ale pro tuto činnost bude třeba splnit příslušnou odbornou způsobilost. Do jednoho roku ode dne účinnosti nového zákona by poskytovatel úvěru měl, hodlá-li v této činnosti pokračovat, tuto skutečnost oznámit příslušnému živnostenskému úřadu a doložit požadované doklady, v opačném případě mu oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů zaniká.

 

JUDr. Petr Hradil     www.advokat-zlinsko.cz/

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA