Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Povinnosti podnikatelů a význam faktury

date_range 28.Led, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
K informační povinnosti podnikatelů:

Často opomíjenou záležitostí ze strany podnikatelů, a to jak osob samostatně výdělečně činných, tak i firem – společností, je splnění jejich povinnosti dle § 13a obchodního zákoníku uvádět zákonem stanovené údaje na obchodních listinách. Podle uvedeného ustanovení zákona je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a také internetových stránkách uvádět údaje o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Při nesplnění této povinnosti hrozí podnikateli podle přestupkového zákona sankce pokuty až do 50.000,- Kč, příp. zákaz činnosti do 1 roku.

 
K přeceňovanému významu faktury:

Řada podnikatelů považuje samotnou vystavenou fakturu za dostačující podklad k prokázání jejich finančního nároku vůči zákazníkovi, odběrateli, obchodnímu partnerovi apod. Z právního hlediska je třeba uvést, že tomu tak rozhodně není a být tomu tak nemusí dokonce ani v situaci, kdy fakturu druhá strana opatří svým podpisem či razítkem. Samotná faktura, jako účetní doklad, totiž právně nezakládá bez dalšího povinnost odběratele ji uhradit. K založení této povinnosti z právního hlediska slouží především písemná smlouva uzavřená předem mezi smluvními stranami, popř. písemná objednávka. Ty v řadě případů mohou být sice i ústní, nicméně z hlediska prokazování konkrétních dohod v případě vzniku následného sporu např. ohledně zboží, prací, ceny, podmínek dodání či realizace apod., je nutno rozhodně doporučit uzavření písemné smlouvy či alespoň písemné objednávky předem. Samotný podpis druhé strany na faktuře bez dalšího může být následně považován pouze za důkaz, že fakturu druhá strana převzala. Bez dalšího nelze takový podpis automaticky vykládat tak, že má být považován za souhlas s uhrazením fakturované částky, což by muselo být výslovně dohodnuto a zcela bez pochybností vyjádřeno. Z uvedeného hlediska tak nezbývá než doporučit, aby smluvní vztahy vznikající v rámci podnikání byly řádně ošetřeny již předem. V nejzazším případě je také možno objednávku nechat druhou stranou podepsat alespoň při předání zboží či služby spolu s fakturou.

JUDr. Petr Hradil

 
Další příspěvky jsou k dispozici v sekci články na webu www.advokat-zlinsko.cz , a to zatím s těmito tématy:

 • Vzor smlouvy či žaloby a jejich (ne)použitelnost
 • Darování nemovitostí nebo dědictví? Darovací smlouva a daň
 • Převody nemovitostí, kupní smlouvy
 • Vymáhání pohledávek a dluhů, rozhodčí řízení a doložka
 • Založení společnosti s ručením omezeným
 • Informační povinnost podnikatelů a význam faktury
 • Katastr nemovitostí, návrh na vklad a list vlastnictví
 • Rozdíl mezi uznáním dluhu a závazku, smlouva o půjčce
 • Trvalý pobyt a jeho zrušení
 • Koupě přes internet, mimo provozovnu, odstoupení od smlouvy
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Platební rozkaz, elektronický platební rozkaz
 • Bodový systém a pokuty za dopravní přestupky
 • Dlužné alimenty – vymožení výživného
 • Advokát a odměna advokáta
 • Pohledávky z obchodního styku, uznání, smluvní pokuta
 • Prodej vozidel v autobazarech, kupní smlouva na auto
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Rozvod a společné jmění manželů
 • Nové doručování a datové schránky
 • Změny v rámci exekučních řízení
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA