Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V červenci začnou další silniční stavby

date_range 30.Čvn, 2014 featured_play_list Aktuality

 

Další nové investiční stavby na krajské silniční síti budou zahájeny 1. července 2014. Předpokládá se, že budou spolufinancovány ve výši 80 procent uznatelných nákladů z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Jedna stavba bude hrazena plně z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Lidečko – Pulčín

Předmětem této stavby je rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/05743 mezi obcí Lidečko a osadou Pulčín (součást obce Francova Lhota). Rekonstrukce spočívá v odstranění části stávající opěrné zdi a ve vybudování nové monolitické železobetonové zdi s vyloženými konzolami s lineárním náběhem. Základy budou tvořit železobetonové patky. Výška opěrné zdi bude 1,90 – 3,30 metru, tloušťka 0,8 metru, vyložení konzoly 0,75 metru a celková délka zdi bude činit 77 metrů. Na zdi bude osazeno zábradelní svodidlo bez výplně. Část stávající opěrné zdi bude ponechána a bude sloužit jako pažení pro nově vybudovanou zeď.

Součástí stavby je stavební úprava navazující silnice v celkové délce 117,70 metru. Šířkové uspořádání komunikace bude provedeno v kategorii S 7,0/50, tedy dva jízdní pruhy o šířce 3 metry a nezpevněná krajnice resp. bezpečnostní odstup 0,5 metru na každé straně. Pod klenbovým mostem bude komunikace zúžena na 5 metrů mezi obrubami. Osa silnice bude výškově a směrově mírně upravena v návaznosti na rekonstruovanou opěrnou zeď. Odvodnění komunikace bude v délce úpravy zajištěno podélným spádem a příčným jednostranným sklonem.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí 9 110 478 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července do 31. října 2014.

Po dobu stavební činnosti zde bude platit úplná uzavírka silnice. Veškerý provoz bude veden po objízdné trase, a to přes obce Horní Lideč a Francova Lhota po silnici I/57, III/04910 a místní komunikaci spojující Francovu Lhotu s místní částí Pulčín. V místě stavby (v prostoru podjezdu pod tratí) však zůstane zachován průchod pro chodce o šířce 1 metr.

Silnice z Brumova do Návojné    foto ŘSZK

Brumov – Návojná

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/50736 v úseku od železničního přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Návojná až za most ev. č. 50736-3. Celková délka řešeného úseku je 800 metrů. Rekonstrukce vozovky bude probíhat ve stávající trase. Šířka komunikace bude sjednocena na kategorii S 7,5/50, tedy vozovka o šířce 6,5 metru a krajnicí o šířce 0,5 metru na každé straně. V místě stávající zastávky autobusů bude vybudován nový zastávkový pruh ve směru na Brumov. V části zastavěného území k. ú. Brumov a v zastavěném území k. ú. Návojná bude šířka silnice III/50736 vymezena oboustrannou betonovou obrubou.

V celém rozsahu stavby bude provedeno frézování krytu vozovky. Nově budou v některých částech trasy vybudovány gabionové zárubní zdi o výšce 1,1 až 2,3 metru nad niveletou komunikace.

V místě souběhu silnice s potokem Nedašovka budou provedena geotechnická opatření spočívající ve vyztužení strmého silničního svahu nad potokem o výšce až 8,3 metru jednoosými geomřížemi v délce 90 metrů. Upravený svah bude zakončen patkou z lomového kamene vetknutou do dna potoka a na výšku 3,5 metru zpevněn rovnaninou z lomového kamene.

U mostu ev. č. 50736-3 bude odstraněn mostní svršek až na nosnou konstrukci vč. lávky pro pěší. Na stávající nosné konstrukci bude provedena spřažená železobetonová deska s konzolovým vyložením, která nahradí stávající lávku pro pěší. Bude provedena nová izolace, římsy a zábradlí, sanace nosné konstrukce a obnova opevnění koryta vodoteče.

Zhotovitelem této stavby je firma IMOS Brno, a. s. Smluvní cena (vč. DPH) činí 47 582 923 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července 2014 až do 31. května 2015 s přerušením přes zimní období.

V místě stavby bude platit částečná uzavírka. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. -tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA