Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Největším problémem je dopravní situace

date_range 27.Dub, 2018 featured_play_list Aktuality

 

Ve středu 25. dubna se v kulturním domě za účasti šesti desítek občanů uskutečnilo veřejné projednání věnované revitalizaci sídliště na ulici Luční. Autor územní studie architekt Petr Brožek přednesl přítomným navrhované proměny veřejných prostranství, úpravy současného způsobu parkování a také příležitosti pro navýšení kapacity tvorbou nových stání, z nichž některá by mohla být v podobě krytých parkovacích míst. Zmíněno bylo rovněž obnovení herních ploch pro děti a zlepšení systému pěších cest. Podrobně pak byla prodiskutována možnost vzniku dvorků náležících k jednotlivým bytovým domům a využití proluky se stávající prodejnou potravin.

„V územní studii jsou předložena možná architektonická řešení obnovy sídliště na Luční. Jedná se o návrhy, které je v území možné zrealizovat, a bude záležet na širší diskusi s obyvateli této lokality, k čemu z navrženého se nakonec přikloníme a připravíme k realizaci," pověděla starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková. Jak dodala, studie vychází z požadavků, jež občané vyjádřili při veřejném setkání v červnu 2016.

Za účasti šesti desítek občanů se uskutečnilo veřejné projednání věnované revitalizaci sídliště
foto: město Valašské Klobouky

Tím nejdůležitějším aspektem, který studie řeší, je dopravní situace a parkování. Stávající počet míst ke stání automobilů je 237, nově by mohlo toto číslo narůst na 360 a ve druhé variantě až na 380 míst. Navrženo je zkapacitnění parkoviště u kotelny a spodního parkoviště u vjezdu na sídliště Luční a vzniknout by mohlo nové parkoviště směrem k vodárně. Parkovací plochy podél ulice by byly členěny ostrůvky se stromy, keři a travinami a jejich dláždění by umožňovalo zasakování srážkových vod.

„Hlavní komunikace je navržena jako obousměrná o šíři 6 metrů a s možností kolmého parkování. Mezi výškovými domy je pak řešeno parkovací stání zakryté lehkou konstrukcí se zelenou střechou, kde by byla místa pravděpodobně zpoplatněna a vjezd by byl řízený například závorou. Lidé, kteří by si takové místo pořídili, by tak získali ke svému bytu značný bonus a přidanou hodnotu," sdělil místostarosta Martin Janík. Dodal, že studie maximálně využívá možnosti lokality k umístění co největšího počtu parkovacích míst s ohledem na zachování kvalitních veřejných prostor.

Parkovací stání zakryté lehkou konstrukcí se zelenou střechou            foto: město Valašské Klobouky

Nový ráz by sídlišti mohl vdechnout koncept poloveřejných dvorků u čtyřpatrových bytových domů, které by byly hrazené například nízkými živými ploty, čímž by obyvatelům zajistily částečné soukromí pro trávení času. „Oživení se dočkají i prostranství před výškovými domy, kde se nabízí vytvořit prostory s terasovitě upraveným terénem k posezení, chybět nebudou herní prvky pro děti a další mobiliář," přiblížila Eliška Olšáková.

Poloveřejné dvorky            foto: město Valašské Klobouky

Studie se věnuje rovněž využití proluky mezi nižšími bytovými domy, kde se dnes nachází prodejna potravin. Autor zde umisťuje objekt, který by umožnil nejen zvětšení kapacity prodejny, ale také další provoz například kavárenského typu. „Jedná se o jediné místo na Luční, které má potenciál být centrálním bodem a místem pro setkávání. Mohlo by být vybaveno terasou pro posezení s pěkným výhledem do okolí a také ve svahu níže by mohly vzniknout stupňovité pobytové plochy. Nedaleko je pak navrženo dětské hřiště," sdělila starostka. 

Cesty pro pěší by měly být provedené v mlatovém povrchu, který je vhodný pro chodce i běžce. V uličkách a prostranstvích mezi domy by měla být doplněna zeleň, zbudovány opěrné a sedací zídky a jiné prvky zpříjemňující prostředí. V místě dnešního pumptracku by pak bylo možné terénními úpravami docílit vhodného místa pro zasakování dešťových vod, aniž by byla narušena rekreační a sportovní funkce.

Prodejna potravin by se zvětšila a nový objekt by umožnil vznik například kavárny
foto: město Valašské Klobouky

Během diskuse s občany byl zodpovězen například dotaz týkající se plánovaného napojení komunikace na Lačnov, která bude řešena jako obousměrná s výhybnami. Dále byla probírána možnost výstavby parkoviště a obslužné komunikace nad výškovými domy. Tato varianta je však nereálná důvodu blízkosti ochranných pásem plynovodu a vysokého napětí a při případné přeložce sítí by se jednalo o enormní náklady v řádech milionů korun a taktéž o složité jednání s velkým množstvím vlastníků. Výškové domy by navíc v takovém řešení byly obklopeny parkovištěm a komunikacemi z obou stran, což by značně snížilo kvalitu bydlení.

Ve svahu níže by mohly vzniknout stupňovité pobytové plochy
foto: město Valašské Klobouky

Zazněly také námitky k návrhu vymezení dvorků i vzniku kavárny, požadována je větší rozloha obchodu. Lidé také připomínkovali kapacitu parkovišť v jednotlivých úsecích sídliště. Dále se diskutovalo o vlivu výstavby nových bytových domů na obsazenost parkovacích stání a o zimní údržbě sídliště. Od obyvatele řadových domů zazněl nesouhlas se zamýšleným propojením Luční a Sychrova.

„Děkujeme občanům za aktivní účast na setkání a za jejich názory. V průběhu května připravíme výstavu územní studie přímo na sídlišti Luční, tak aby k ní měli přístup všichni obyvatelé ulice a mohli se s návrhem seznámit a také jej připomínkovat. Následovat bude fáze přípravy dílčích projektových dokumentací a vyřizování potřebných povolení. Realizace by pak byla možná nejdříve v roce 2020," pověděla Eliška Olšáková.

-tz- 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA