Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Zákon o spotřebitelském úvěru
Aktuality

 
 
Dne 1.1.2011 nabude účinnosti nový zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, který mění a stanovuje některá nová pravidla v oblasti spotřebitelských úvěrů, a to zejména s ohledem na snahu posílit postavení spotřebitele v tomto směru, tedy v situaci, kdy si spotřebitel bere takový úvěr.

I nadále platí, že do působnosti nového zákona nespadají hypotéční úvěry, úvěry s celkovou částkou nižší než 5.000,- Kč (posuzováno v období 12 měsíců i u více shodných či obdobných smluv mezi týmiž smluvními stranami), a také úvěry přesahující určitou hranici, která se však posouvá na částku 1.880.000,- Kč. Naopak se zákon vztahuje na všechny spotřebitelské úvěry bez ohledu na délku jejich splatnosti.

Poskytovatelé úvěrů mají podle nového zákona vůči spotřebitelům celou řadu konkrétních informačních povinností, a to ve fázi před uzavřením smlouvy i po dobu trvání smlouvy, a stejně tak jsou upraveny také podmínky nabízení úvěru v rámci reklamních sdělení. Stanoví se současně, za zákonem stanovených podmínek, domněnka řádného splnění zákonem stanovených informačních povinností pro případ, že poskytovatel úvěru informace spotřebiteli poskytne na jednom z formulářů, které jsou přílohou zákona. Spolu s informační povinností má poskytovatel úvěru také povinnost náležitého vysvětlení informací, které zákon pro spotřebitele vyžaduje.

Při nesplnění informačních povinností a uplatnění (dovolání se) této skutečnosti spotřebitelem se pokládá spotřebitelský úvěr za úročený pouze ve výši diskontní sazby ČNB platné v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná, což znamená samozřejmě citelnou sankci pro jakéhokoliv věřitele, poskytujícího úvěry. Dalším negativem pro věřitele je pak to, že běh lhůty pro odstoupení spotřebitele bez uvedení důvodu (viz dále) běží až od doby, kdy jsou mu chybějící informace poskytnuty. Dále může být poskytovateli úvěru v zákonem stanovených případech udělena finanční sankce, a to až do výše 5 mil. Kč.

Pokud jde o „informace poskytnuté před samotným uzavřením smlouvy" o spotřebitelském úvěru, pak tyto jsou specifikovány v příloze č. 2 zákona a jejich cílem je zj. seznámit spotřebitele s veškerými náklady vznikajícími v souvislosti se spotřebitelským úvěrem. Tyto informace musí být předány s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, s výjimkou případů uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru na žádost spotřebitele prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků. Veškeré informace musí být také zobrazeny stejně výrazně, takže by se již nemělo stávat, že nejdůležitější informace bývají psány nejmenším, zcela nevýrazným písmem.

Jde-li o informace poskytnuté ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, pak mimo uvedení úrokové sazby, RPSN či počtu a výše splátek se jedná např. o informační povinnost o právu spotřebitele obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu, odstoupit ve stanovené době od smlouvy či např. o právu předčasně splatit spotřebitelský úvěr a o nákladech s tímto souvisejících. Spotřebitel musí na svoji žádost přitom obdržet kopii návrhu smlouvy o spotřebitelském úvěru, např. proto, aby tuto mohl prokonzultovat před vlastním rozhodnutím úvěrovou smlouvu podepsat a stejně tak i kopii samotné smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Z dalších povinností lze zmínit např. novou povinnost poskytovatele úvěru posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (např. v rámci databází dlužníků). Spotřebitel má samozřejmě povinnost věřiteli poskytnout pravdivé, přesné a úplné údaje v tomto směru.

Spotřebitel má podle nového zákona výhodnější postavení také pro případ odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, kdy zákon umožňuje spotřebiteli odstoupit od takové smlouvy do 14 dnů od okamžiku jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu a také bez jakékoliv sankce. Takovým odstoupením vzniká poskytovateli úvěru nárok na vrácení jistiny úvěru, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, a vedle toho dále pouze náhrady nevratných poplatků, které již věřitel zaplatil a úroků za období ode dne čerpání jistiny do dne jejího vrácení spotřebitelem.

K otázce výpovědi pak platí, že výpovědní lhůta smlouvy uzavřené na dobu neurčitou ze strany poskytovatele úvěru nesmí být kratší než dva měsíce a zároveň je věřitel oprávněn k tomuto kroku přistoupit pouze za situace, kdy si toto právo se spotřebitelem písemně sjednal, zatímco pro výpověď ze strany spotřebitele nelze sjednat lhůtu delší než jeden měsíc.

Zákon dále blíže specifikuje výši případných poplatků za předčasné splacení úvěru tím, že stanovuje maximální možné výše těchto poplatků - nutných a odůvodněných nákladů věřitele. Poplatky za předčasné splacení úvěru nesmí přesáhnout 1% z uhrazené zbývající části jistiny a současně výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

V rámci nového zákona je také nově upraven institut smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru, čímž se rozumí smlouva, ve které je sjednáván spotřebitelský úvěr a jež je závislá současně na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Jedná se např. o situaci, kdy je sjednán úvěr v souvislosti s nákupem určitého zboží - často na tzv. předváděcích akcích. Pro případ odstoupení od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby ze zákona zaniká současně smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Spotřebiteli vzniká poté vůči prodejci nárok na vrácení uhrazené kupní ceny a zároveň povinnost vrátit poskytovateli úvěru poskytnutý úvěr. Poskytovatel úvěru se přitom stává zákonným ručitelem prodejce pro případ, že tento nesplní dobrovolně soudem přiznaný nebo jím uznaný nárok spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Zákonem o spotřebitelském úvěru nebyla dotčena možnost ve smlouvách o spotřebitelském úvěru sjednávat rozhodčí doložky. Pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů je důležité také to, že v rámci živnostenského zákona byl zaveden nový předmět podnikání v rámci vázaných živností, a to poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, tedy poskytování úvěrů již nebude probíhat pod ohlašovací volnou živností, ale pro tuto činnost bude třeba splnit příslušnou odbornou způsobilost. Do jednoho roku ode dne účinnosti nového zákona by poskytovatel úvěru měl, hodlá-li v této činnosti pokračovat, tuto skutečnost oznámit příslušnému živnostenskému úřadu a doložit požadované doklady, v opačném případě mu oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů zaniká.

 

JUDr. Petr Hradil     www.advokat-zlinsko.cz/

 

Představujeme festival LEBEDA 2010
Aktuality

 
 

Doba festivalů už začíná být v plném proudu a můžeme si tak začít v kalendářích zaškrtávat termíny těch, kterých se zúčastníme. U festivalu Lebeda je to klasicky poslední červencový víkend, který letos připadá na 30. - 31. 7. a bude to tak už po třetí, co se lidé sejdou na kopci mezi Luhačovicemi a Slavičínem (není tajemstvím, že se jedná o pokračovatele Festiválku, jehož zde proběhlo 10 ročníků). Tento festival sice nepatří k těm největším, ale předešlé ročníky dokázaly, že svou fanouškovskou základnu má a celé řadě lidí by nepochybně chyběl. Na tom má asi největší podíl místo, kde se koná - louka ohraničená z jedné strany lesem a z druhé se Vám naskýtá nádherný výhled prakticky na celou jižní Moravu.

Dalším nezanedbatelnou součástí je samozřejmě hudba a pořadatelé na svých stránkách už odkryli podstatnou část line-upu. A opět to bude něco, na co asi jinde nenarazíte (viz. loňské vystoupení maurů Te Ranga Tumua z Nového Zélandu). Mezi potvrzenými umělci budou momentálně asi nejvíc lákat Rot Front z Berlína. Tato početná banda se v České republice představí vůbec poprvé a ve své hudbě spojuje hudbu Evropy východní s tou jižní, jež servíruje ve výbušném mixu. Sami říkají, že bourat hranice je jejich mise. Jejich koncerty jsou tedy i určitým politickým vyjádřením, ale v životě mimo pódium politickou skupinou nejsou. Žijí bez jakýkoliv stresů v harmonickém souznění národností, etnik, hudebních žánrů a kultur. A funguje to. Podívejte se na složení skupiny - Ukrajinec, dva Maďaři, Američan, Australan a pět Němců mixujících ska, reggae, dancehall a zvuky curia s klezmerem, hiphopem, turbopolkou, středomořskými melodiemi a nechybí rockové rify. Ruské, maďarské, německé a anglické texty utváří a doplňují dobrodružství emigrantů v kosmopolitním Berlíně.

 

Festival Lebeda    foto archiv Stan.Fuks

 

I další vystupující Vám zajistí nestandardní zážitek, jež by jste na jiných festivalech hledali marně. Lze jmenovat třeba slovenské Chiki Liki Tu-a, kteří jsou díky recesistickému "hitu" „Láska moja de si" známí i u nás. Nebo zástupci průmyslového folklóru Vrbovskí Víťazi, hrající výhradně na vlastnoručně vyrobené nástroje. Neodmyslitelnou součástí je i druhé pódium zaměřené na elektroniku. Tam Vás čeká třeba kapela Alef Zero, která Vás přesvědčí, že drum´n´bass je nejlepší, když se hraje na živo a v početném nástrojovém obsazení. To ikona domácí DnB scény dj Sayko naopak dokáže dostat tancechtivý dav do varu jen za pomocí dvou gramofonů.

Vedle toho Vás nově čeká i BIO stage, což je místo, kde naleznete bio umění bez urychlovačů. To znamená, že zde vystoupí jen unplugged skupiny, cimbálovka. Své místo na stage bude mít i divadlo nebo se tady budou konat různé workshopy. Večer se ale hlavně budou promítat filmy, takže to bude pořádnej biják! Vedle toho bude součástí festivalu i čajovna T-OK, bohatá nabídka vege i nevege jídla, plus festivalový obchůdek. Dále budou připraveny další různé aktivity na ukrácení dlouhé chvíle jako legendární šplh po bednách od piva nebo fotbálky.

Festival Lebeda 2010
30.červenec 2010,Rudimov, Slavičín

Stage A:
Rot Front (DE), Chiki Liki Tu-A (SK), BT´n´J, Zeměžluč, Fuera Fondo (SK), Žamboši, První hoře, Vrbovskí víťazi (SK), Ciment, ATP band, My Dead Cat, Autopilot, Fly Fly Fly, Bačkůrky z mechu, Študlov Comunity, 29musix

Stage B:
Live: Ear Drum Kru (SK), Wotienke & Band, Alef Zero, Zgarp, Side9000, Fryfex, Ivančický dixieland Djs: Sayko, Old Vasha, e.Geo, Alien, iGore, Styrax, Dr.Um, Oggy, Pohon.cz Djs (Golly, UfO, Spool, Romitronic, Parabot, Marcco, Kotlyk)

BIO stage:
12:piet, Cimbálovka, Divadlo Vagofon, workshopy, večerní biják a další vychytávky

www.lebedafestival.cz/2010  // Vstup: 250,- Kč (2 dny), 200,- Kč (předprodej, 1 den) // start: 17:00

 
-tz-
 

Žáci adoptovali na dálku indickou dívku
Aktuality

 
 
Žáci Základní školy ve Valašských Kloboukách uskutečnili adopci na dálku, na niž před dvěma měsíci sbírali peníze prostřednictvím prodeje vlastnoručně vyrobených produktů a dárků. Díky jejich dobročinnému smýšlení získá vzdělání a lepší životní podmínky jedenáctiletá indická dívka Bhagyashree Gavadi, která žije v tamní chudé vesnici Kumta. Roční příspěvek ve výší 5 tisíc korun děvčeti zajistí vzdělání, školní uniformu i různé pomůcky do vyučování a potřebnou lékařskou péči. Žáci třídy 6.A, která pomoc na dálku iniciovala, už si s Bhagyashree vyměnili první dopis a fotografie.

„Při organizaci adopce jsme měli požadavek, aby naši pomoc dostalo dítě, které ji skutečně akutně potřebuje. Arcidiecézní charita Praha, přes niž je dálková adopce zabezpečena, nám vybrala právě Bhagyashree. Dívence zemřela matka a teď se o ni stará teta, u které také chodí do školy. Rodina je chudá, nemá vlastní dům ani žádný majetek. Otcovo zaměstnání je sezónní a v období dešťů těžko shání práci, přesto by si pro dceru přál dobré vzdělání. Snem dívky je stát se učitelkou, a tak věříme, že jí k němu svým příspěvkem můžeme pomoci," pověděla o podporovaném indickém děvčeti třídní učitelka Věra Vyoralová.

 

Adoptovaná indická dívka Bhagyashree

 
Bhagyashree nyní navštěvuje šestou třídu tamní základní školy. Ihned po zorganizování adopce na dálku poslala svým českým podporovatelům fotografii a srdečný dopis, ve kterém mimo jiné píše: „Moc ráda bych Vám poděkovala za Vaše rozhodnutí umožnit mi vzdělání. Také můj otec je Vám moc vděčný. Za Vaši podporu mi byly uhrazeny školní poplatky a získala jsem uniformu, batoh, deštník a zápisníky." Dále se zmiňuje o prázdninách, které v dubnu a květnu trávila u své babičky. Nový školní rok, který už je finančně podporován z adopce, pro ni začal 1. června. „Naše třída jí na oplátku poslala svou školní fotku a několik snímků Valašských Klobouk. Jiné dárky nejsou charitou doporučovány, aby mezi chudými indickými dětmi nedělaly rozdíly," dodala učitelka.

Adopci na dálku mohli žáci šesté třídy uskutečnit díky výtěžku dobročinné akce, kterou zorganizovali za podpory dětí z celé školy. Ty vyráběly a tvořily nejrůznější rukodělné ozdoby, dárky, obrázky či talismany a jejich prodejem bylo na uskutečnění adopce získáno celkem 13 500 korun. Dívka Bhagyashree tak bude mít zabezpečeny podmínky nejen na tento školní rok, ale i na další ročníky studia.

 
Lenka Zvonková
 

V Klobučanu se představí taneční orchestry
Aktuality

 
 
Vystoupení tanečních orchestrů je oblíbenou víkendovou akcí pro mladé muzikanty, která navazuje na putovní tradici setkání ZUŠ z krajů Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého. Nadcházející sobotu se 4. ročník uskuteční ve Valašských Kloboukách.
Repertoár tanečních orchestrů je složen z hitů z oblasti popu, jazzu, latiny i rocku.

„První dva ročníky v letech 2007 a 2008 zorganizovala umělecká škola v Lipníku nad Bečvou pod taktovkou vedoucího zdejšího seskupení Leopardi pana učitele Leonarda Zábranského. Zde se závěrečné koncerty konaly na rozkvetlém nádvoří zámku v Lipníku," informoval vedoucí tanečně-estrádního orchestru Castrados con Sombreros při ZUŠ Valašské Klobouky Jaroslav Maryáš.

Na stoupající organizační i hudební kvality navázalo loňské setkání na ZUŠ v Hradci nad Moravicí pod patronátem učitele Romana Vaňka. Tady koncert proběhl pod gotickou klenbou hradeckého zámku.

 

foto archiv souboru

 
Letošní štafetu přebírají v režii Jaroslava Maryáše mladí muzikanti z tanečně-estrádního orchestru Castrados con Sombreros při ZUŠ Valašské Klobouky a sesterského souboru Manteca z GJP Slavičín. „Ten s menšími obměnami působí na scéně již 7 let a v minulosti se setkání také účastnil. Repertoár je zaměřen na latinsko-americkou taneční hudbu od samby k rumbě a přes tango až k chachacha a salse," doplnil Maryáš. Ta tvoří podle jeho slov také stěžejní část playlistu, jenž se stále rozrůstá. Španělský název ve volném překladu odkazuje na místo působiště orchestru.

Orchestr Castrados con Sombreros při ZUŠ ve Valašských Kloboukách vznikl v září roku 2009. Za dobu svého krátkého působení stihlo těleso posbírat cenné kovy na soutěžích ZUŠ: 1.místo v okresním kole TO ve Zlíně a 3.místo na kraji v Uherském Ostrohu.

Vystoupení tanečních orchestrů ZUŠ se uskuteční dne 27.6. v 15.hodin v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách.

 
-red-
 

Radnice i letos ocenila nejlepší maturanty
Aktuality

 
 
Pamětní listy, kytice a peněžité dary v celkové výši téměř čtyřicet tisíc korun převzali v polovině tohoto týdne v kině Vatra z rukou vsetínské starostky Květoslavy Othové a místostarostky Ivety Táborské nejúspěšnější absolventi místních středních škol. Za vynikající studijní výsledky a úspěšnou reprezentaci školy a města v mimoškolních aktivitách tak byly oceněny více než čtyři desítky maturantů. 
 

Foto: Jiří Žůrek

 
Vsetínská radnice takto oceňuje nejúspěšnější studenty již několik let, přičemž příjemce finanční odměny si vybírá každá škola samostatně. V letošním roce školy vybíraly z 576 maturantů.

Eva Stejskalová

 

Plameny zcela znčily kůlnu u domu v Sidonii
Aktuality

 
 
Ve čtvrtek 25.6.2010, necelou hodinu po půlnoci vyjížděli hasiči k rozsáhlému požáru celodřevěné kůlny u domu v obci Sidonie na Brumovsku.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Brumova, Bylnice, Štítné nad Vláří, Popova a Svatého Štěpána. Informoval o tom mluvčí hasičů Ivo Mitáček.

„Požár vzbudil syna majitelů v domě, když bylo slyšet praskání hořícího dřeva. Po probuzení celé rodiny se snažili majitelé požár hasit pomocí zahradní hadice, ale vzhledem k rozsahu a síle požáru to nebylo účinné. Na pomoc museli vyjet hasiči," popsal mluvčí.

 

foto HZS Zlínského kraje    více fotek

 
Po příjezdu jednotek hasičů postoupil požár už do poslední fáze hoření. Celý objekt byl zničený, začaly se bortit jednotlivé konstrukce a celodřevěná kůlna byla celá vyhořená.

„Hasiči postupně rozvinuli vodní proudy a snažili se požár lokalizovat i zabránit dalšímu šíření k rodinného domu a ke střeše. Nakonec došlo jen k jeho lehkému poškození sálavým teplem," upřesnil Mitáček. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn. Zbylé konstrukce hasiči strhli a dohasili skrytá ohniska požáru.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár kompletně zničil celodřevěnou kůlnu i její vybavení. Požárem způsobená škoda nebyla pro potřeby hasičů vyčíslena. Zásahem se podařilo uchránit další majetek asi za 120 tis. Kč.

„Postupným vylučování různých možných příčin vzniku požáru, dospěl vyšetřovatel k závěru, že došlo k nedbalostnímu jednání," dodal Ivo Mitáček. Případ je nadále v šetření hasičů.

 
-red-
 

JT rally team: Vlček v Krkonoších v TOP10
Aktuality

 
 
V polovině června na Rally Krkonoše vybojoval vsetínský JT Říha group rally team zásluhou Martina Vlčka letos potřetí umístění v TOP 10 absolutní klasifikace.Cílovou rampou úspěšně projeli i Tomáš Kubiš, Libor Paško a Zdeněk Zdráhala. Pouze Tomáš Růžička nepokořil krkonošské erzety.

Martin Vlček se spolujezdcem Pavlem Švajdou odjížděli do Krkonoš navázat na velmi dobré výsledky z předchozích soutěží. V Lužických horách dojela posádka pátá a na Kopné sedmá. Pouze na úvodním sprintu sezony v Třebíči byla dvojice klasifikována na 15. místě. V krkonošských luzích a hájích čekalo na Martina s Pavlem osm rychlostních zkoušek se 75 ostrými kilometry. Pilot Mitsubishi Lancer EVO IX nezačal ve čtvrtém sprintu nejlépe. „Začali jsme smolně, neboť prakticky celou první sekci jsme jeli bez mezinápravového diferenciálu. Tím pádem jsme měli chvilku předokolku, chvilku zadokolku. To vše až do servisu. Smůla pro nás byla, že servis byl v polovině soutěže," objasnil potíže z úvodu soutěže Martin Vlček.

 

foto Ondřej Zeman

 
Přesto si posádka počínala s nesprávně fungujícím Mitsubishi velmi dobře a v průběžné klasifikaci byla na 12. místě. Přesto nastaly i krizové situace. „My jsme byli v Krkonoších prvně a na erzetách bylo hodně pastiček v podobě vytahaného bláta. Kdo si na toto nedal pozor, tak na to dojel. Což bylo vidět i podél trati a v příkopách. Nám se podařilo třikrát právě v souvislosti s nefungující mezinápravou dostat lehce mimo trať. Auto se v těch chvílích chovalo přetáčivě a k tomu se vázalo i nevyvážené brzdění vozu," prozradil nepříjemnosti Vlček. V druhé polovině soutěže Martin Vlček s Pavlem Švajdou poskočili o dvě místa v absolutní klasifikaci vzhůru. Soutěž dokončili na 10. místě a ve třídě N4 bodovali šestým místem. „Jsme s výsledkem spokojeni. To, co se nám přihodilo během soutěže, nemohl nikdo předvídat. Pro nás bylo důležité, že mechanici dali vše během servisu do pořádku. Auto je v cíli celé, a to je hlavní," shrnul sprintový víkend Vlček.

Výborný vstup do soutěže zaznamenal v Krkonoších Tomáš Růžička se Subaru. Úvodní zkouška vyšla zlínskému jezdci, kterého opět navigoval Jan Jurčík, velmi dobře. Na 10,38 km dlouhé erzetě sice Tomáš dostal od Prokopa půlminutu, ale celkově zajel Růžička 12. čas. Pak ovšem nastaly pro posádku krušné chvíle. Ale vše pěkně popořádku z Tomášova pohledu. „První rychlostní zkouška nám vyšla velmi dobře. Jel jsem podle rozpisu a během zkoušky jsme neměli jedinou krizi. Sám jsem byl v cíli z času hodně mile překvapen. Na druhé zkoušce jsme hned v první zatáčce dělali hodiny a ztratili tady asi 15 sekund. Třetí zkouška mě začala bavit, ale asi čtyři kilometry před cílem odešlo u Subaru turbo. Za cílem zkoušky jsem volal Jarkovi Tomaštíkovi, zda pokračovat. Po zralé úvaze jsem odevzdal jízdní výkaz, neboť hrozilo vážnější poškození vozu. Je mi to moc líto, protože jsem se v Krkonoších cítil velmi dobře. Erzety se mi zamlouvaly a pokud by auto fungovalo, mohl bych atakovat výsledky v první patnáctce. Ale takové jsou závody," zhodnotil krátké vystoupení Tomáš Růžička.

Třetí do party JT Říha group rally teamu byl i v Krkonoších Libor Paško se spolujezdcem Romanem Opletalem. Subaru Imprezu STi dovezli Libor s Romanem na 29. místě absolutního pořadí a 15. místě ve třídě N4.

I v Krkonoších zajišťoval Tomaštíkův tým servis pro další dva vozy. S Mitsubishi Lancer EVO VII startovali Tomáš a Karel Kubišovi. Po odjetí všech rychlostních zkoušek dokončili sprint na 25. místě absolutně a 13. místě ve třídě N4. „Byly tady krásné, ale trošku rychlé erzety. Zejména první kolo bylo velmi náročné díky vytahanému blátu. Na druhé kolo erzety oschly. Nám se podařily dvě větší krizovky, ale obě jsme ustáli. Obzvláště jedna, kdy jsme ve větší rychlosti skončili na jiné cestě, než kde jsme měli být, byla hodně humorná. Stál na ní totiž cyklista a ukazoval nám, že tudy jet nemáme. Sprint se nám líbil a s výsledkem jsme spokojeni," konstatoval po soutěži Tomáš Kubiš.

Do výčtu vozidel servisovaných týmem JT Říha group rally team patří i modrožlutý Renault Clio Sport. Pro krkonošský sprint si jej zapůjčil Zdeněk Zdráhala s Janem Kulajdou. Z východu Čech si posádka odvezla pohár za 3. místo ve třídě A7 a celkově obsadila 49. příčku.

Dalším podnikem, kde bude JT Říha group rally team mít své zastoupení, bude Rally Vysočina startující v polovině července.

-tz-
JT Říha group rally team

 

Pietou uctí památku politických vězňů
Aktuality

 
 
Letos pošestnácté se bude ve Valašských Kloboukách vzpomínat na politické vězně, kteří za komunistického režimu trpěli a byli popraveni. Vzpomínkovou slavnost pořádá v pátek 25. června od 15 hodin Konfederace politických vězňů Valašské Klobouky ve spolupráci s Městem Valašské Klobouky. První část pietního odpoledne se odehraje v kulturním domě Klobučan a hosté pak položí věnce k památníku Obětem násilí let 1948 - 1989.

„Smyslem tohoto setkání je uchování a uctění památky politických vězňů, kteří především v padesátých letech, ale i později, trpěli a byli popravováni v těžkých komunistických lágrech. Do Valašských Klobouk vždy přijíždějí bývalí političtí vězni z celé republiky, každoročně je jich však čím dál méně. Skutečných pamětníků mučení a věznění ubývá, a proto je ještě naléhavější, aby nebyly jejich oběti a těžké zkoušky zapomenuty," uvedla za pořádající Ladislava Guričová. Vzpomínkového shromáždění se zúčastní také zástupci organizací sdružujících bývalé politické vězně z ostatních krajů a svou účast přislíbila i předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky Naděžda Kavalírová. „Letos bude mít setkání obzvlášť velký význam, připomeneme si totiž 60. výročí od popravení Milady Horákové," upozornila.

 

Kladení věnců k památníku Obětem násilí let 1948 -1989

 
Pro účastníky bude připraven kulturní program, ve kterém se představí mladá dechová hudba, dechový kvartet a další žáci Základní umělecké školy Valašské Klobouky a děti z národopisných a tanečních kroužků Domu dětí a mládeže Valašské Klobouky. „Poté budou za zvuku československé hymny položeny věnce a kytice k památníku Obětem násilí let 1948 - 1989," doplnila Ladislava Guričová. Na vzpomínkovou slavnost je zvána široká veřejnost.
 
Lenka Zvonková
 

Jerevan se připravuje na Teiko cup
Aktuality

 
 
Slavičínský Jerevan se připravuje na obhajobu dvojnásobného vítězství v silně obsazeném turnaji pod širým nebem ve slováckém Hluku. Ta ho čeká již příští sobotu 4. července. Kádr týmu by měli opět tvořit ostřílení futsalisté Petr Švach, Tomáš Hnilo, Tomáš Švach, Lukáš Martůš či Radek Tyl, doplnění o hráče fotbalového divizního Brumova, kteří se velkou měrou podíleli na loňském prvenství Jerevanu.

Los A skupiny byl pro Jerevan poměrně krutý, kdy se Valaši představí například proti slovenským celkům ze Žiliny a Trnavy a čekají ho také nevyzpytatelné severomoravské celky z Orlové a Karviné.

 

ilustrační foto Petr Koseček

 
V systému turnaje postupují nejlepší 4 mužstva ze skupiny a další 4 nejlepší z 5. míst. Vítězství v hlavním turnaji je oceněno 15 000,- Kč v hotovosti. Letos nás čeká již 3. ročník jednoho z největších turnajů svého druhu v České republice, který se tentokrát uskuteční ve dnech 3. - 4. 7. 2010 opět ve Sportovním areálu TJ Spartak Hluk ve spolupráci se fotbalovým oddílem TJ Spartak Hluk. Turnaj je pro všechny registrované i neregistrovné hráče. I v roce 2010 budou rozdány hodnotné ceny v celkové výši 50 000,-Kč .

Los 3. ročníku Teiko cup 2010 - sobota 4.7. 2010 :

Skupina A - Hřiště 1 (8:00-13:00)

1. Jerevan Slavičín
2. FC Players Orlová
3. Bad Boys Žilina (Sk)
4. Marsa Karviná
5. MPR Žilina (Sk)
6. FC Trnava (SK)

Skupina B - Hřiště 2 (8:00-13:00)

1. Hari team
2. FC Banda Staré Město
3. Bimbáni Horní Moštěnice
4. AS Palermo Zlín
5. Koliba U Luxů
6. 1.FC EJM Brno

Skupina C - Hřiště 3 (8:00-13:00)

1. Borovička team
2. Dream team Hluk
3. H.A.R.D. Trenčín(SK)
4. FK Krasín Dolná Súča (SK)
5. FC Kácov
6. Los gymplos Zlín

Skupina D - Hřiště 4 (8:00-13:00)

1. Security Group Košice (SK)
2. FK Giants Trnava (SK)
3. Jednota Trenčín (SK)
4. Ferodom Žilina (SK)
5. Planí topiči
6. Dolní boys

Skupina E - Hřiště 1 (13:00-19:00)

1. Frisco Karviná
2. Atalama Bergamo Orlová
3. Montenegro Vrbové (SK)
4. SSK Karviná
5. SFC Slezan Karviná
6. MFL Vrbové (SK)

Skupina F - Hřiště 2 (13:00-19:00)

1. Jiřina Prostějov
2. KSF DOXX Žilina (Sk)
3. Lowriders Karviná
4. Dragon Trenčin (SK)
5. Elektra Karviná
6. SK Turovice

Skupina G - Hřiště 4 (13:00-19:00)

1. 1.FC Delta Real Šumperk
2. NO Fear Bystricoviny (Sk)
3. Pepe team Železné
4. La Cerveza Rychvald
5. Sport-bar Leguan Přerov
6. Dragons Přerov

Více o turnaji najdete na - www.teikocup.wz.cz

 
Petr Koseček
 

Valaši budou soutěžit v sečení kosů
Aktuality

 
 
Dvacítka nejlepších sekáčů ze Vsetína a jeho okolí se již tuto sobotu utká v tradiční Velké ceně Valašska v sečení kosů. Její desátý ročník pořádá nadcházející víkend v rekreačním středisku Na Nivce v Semetíně Spolek pro zachování valašských tradic společně s městem Vsetín. Vítěz bude moci změřit síly i s několikanásobným šampionem v sečení kosou Ladislavem Jelínkem ze Semetína, který usedne v porotě.

Právě on se totiž společně se svými přáteli před deseti lety rozhodl uspořádat první ročník této soutěže. „Sekat kosou už dnes umí málokdo a je to škoda. Je to bez hluku a když to umíte, tak zvládnete „oséct" louku mnohem rychleji než elektrickou kosou," říká několikanásobný vítěz obdobných soutěží Ladislav Jelínek, který se stále udržuje ve formě. Každoročně totiž kosou oseká desetitisíce metrů čtverečních trávy kolem vlastního domu a domů svých starších kamarádů. „Dokonce jsem kdysi s kamarády uvažoval, že bychom to dělali profesionálně a takto kosili veřejnou zeleň. Lidé by večer šli domů a ráno by se vzbudili a bez hluku by bylo osečeno a vůně čerstvě posečené trávy by se linula sídlištěm. To by bylo krásné," netají svou lásku k tomuto tradičnímu nástroji na kosení trávy.

 

Ladislav Jelínek     foto archiv redakce

 
Tyto plány jej sice už přešly, soutěž v sečení kosou ale pořádá dál. Letošní, jubilejní ročník bude navíc výjimečný. „Začneme už v pátek 25. června ve 20 hodin vzpomínkovým večerem s pěveckým sborem Hafera. Hlavní část soutěže proběhne v sobotu 26. června, přičemž kosit se začne už v 7 hodin ráno, než oschne rosa," nastínil časový harmonogram velké ceny Jelínek. Soutěžící, který si musí přinést svůj vlastní nástroj, přitom budou muset co nejlépe a co nejrychleji zvládnout posekat plochu o rozměrech pět krát deset metrů. „Hodnotit se bude kvalita, takzvaný sklad a čistota pokosu. Při rovnosti bodů budeme zohledňovat čas a věk soutěžícího," naznačil způsob hodnocení porotce.

Na své si však během dne přijdou nejen soutěžící, ale také diváci. Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení, hry pro děti a dospělé, ukázky správného sečení kosou a ve večerních hodinách se o zábavu postarají soubor Hafera, kapela Dareband a hosté z farmy Bolka Polívky.

Informace o přihláškách a soutěži podá: Ladislav Jelínek na tel. čísle 571 411 018 nebo 736 689 013.

Eva Stejskalová

 

Přípravy na další Karibskou noc vrcholí
Aktuality

 
 
V sobotu 26.června 2010 se ve Valašských Kloboukách uskuteční ve venkovním areálu fotbalového stadionu u nádraží další předprázdninová akce. „Jedná se o v pořadí již druhou taneční noc pod širým nebem s přídechem horkých kubánských rytmů. Samozřejmě nebudou chybět příslušné originální míchané alkoholické nápoje ani grilované maso. Stejně tak nebude chybět taneční hudba všeho druhu," pozvala jedna z organizátorek Dita Papežová.  
 

foto archiv redakce

 
V programu kromě výuky Salsy pana Vojtěcha Kabrhela lze očekávat také další taneční vystoupení. „Takže kdo může, ať neváhá a přijde se s námi pobavit, občerstvit a skvěle si zatančit. Počasí už se chystá, těšíme se na vás," dodala Papežová.
 
-red-
 

Zloděj vykrádal šatní skříňky zaměstnanců
Aktuality

 
 
Z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku byl tento týden policisty obviněn čtyřiatřicetiletý muž ze Zlína. Uplynulý pátek tedy 18. června, se vloupal do dvou firem, které sídlí ve Vsetíně, Jasenicích. Vždy se jednalo o šatní skřínky zaměstnanců. Informovala o tom policejní mluvčí Ludmila Brousilová.

V inkriminovaný den, pět minut před osmou hodinou, vešel do budovy jedné ze dvou poškozených firem. „Vystoupal do čtvrtého patra a v šatnách zaměstnankyň vypáčil pět plechových skříněk. Věci, které v nich měly ženy uložené pak vyházel ven na podlahu. Nic ho ovšem nezaujalo a tak se odebral do sídla druhé firmy," uvedla mluvčí. Tady postupoval stejný způsobem. Vešel do budovy a pak do šaten. Z jedné ze skříněk ukradl třicetiletému muži peněženku včetně osobních dokladů, platebních karet, řidičského průkazu a peněz.

 
Celkově pachatel způsobil škodu přes pět tisíc korun. Dva tisíce činí škoda poškozením skříněk. Čtyřiatřicetiletý muž je mezi policisty "známá firma". „Pro stejný trestný čin krádeže byl odsouzen již v roce 2005 a 2007. Za letošní přečiny, které spáchal ve Vsetíně, tak může jít do vězení až na tři léta," dodala Ludmila Brousilová.

V průběhu tohoto týdne mu policisté předali usnesení o zahájení trestního stíhání. Ihned poté si obviněného převzali zlínští kolegové, kteří prověřují zda se nedopouštěl trestné činnosti i v jejich teritoriu.

 
-red-
 

Karneval ve Smolině vyhlásil deset NEJ
Aktuality

 
 
Karnevalové veselí, které v neděli ovládlo soutěžemi a diskotékou kulturní dům ve Smolině, patřilo hlavně dětské zábavě a deseti disciplínám v duchu toho NEJ. V maskách kovbojů, princezen, berušek, trpaslíků, fotbalistů a dalších zajímavých figurek přišlo slavit dětský svátek hned několik desítek malých účastníků a také řada dospělých. Režii odpoledního programu pro děti místní i přespolní převzaly vychovatelky z Dětského domova ve Smolině, které se také samy proměnily ve sličný tým fotbalistek. O zábavu zkrátka nebyla nouze a soudě podle spokojenosti dětí ani o sladké odměny či výhry v bohaté tombole.
 

Karneval 2010 foto DD Smolina    více fotek

 

„Letošní karneval byl jubilejní desátý, a proto nebylo náhodou, že se celé odpoledne neslo ve znamení desítek: Deset dnů před koncem školního roku bylo vyhlášeno deset NEJ letošního karnevalu. Například maska, která přijela z NEJvětší dálky, NEJmladší a NEJstarší maska, maska s NEJdelšími vlasy či dokonce s NEJvětší nohou a podobně. Ohromně jsme se přitom pobavili a užili jsme si báječných společných chvilek," pověděla o karnevalové zábavě ve Smolině vychovatelka Eva Sáblíková.

Mlsné jazýčky mohly zavítat do karnevalového bufetu se sladkostmi, ale předtím musely v soutěžích a úkolech na různých stanovištích získat speciální platidlo ve formě papírových dortíků. Pro tanečnice a tanečníky hrála dětská diskotéka a lákadlem byla i velice bohatá tombola. Jubilejní desátý karneval ve Smolině se tedy určitě povedl. Už teď se mohou děti těšit, za co se převléknou příští rok.

 
Lenka Zvonková
 
 

Hornolidečské děti kumštovaly na Královci
Aktuality

 
 
Děti Základní školy Horní Lideč se vydaly na 12.VALAŠSKÉ KUMŠTOVÁNÍ, které se konalo 18.6. - 20.6.2010 na Královci u Valašských Klobouk.

V pátek 18.6. 2010, po prohlídce rozhledny a okolí Královce, se uskutečnila jimi tak očekávaná MALÍŘSKÁ DÍLNA, kde se mohli žáci a žákyně předvést jako opravdoví umělci. Dětské práce byly vystaveny a zhodnoceny odbornou porotou. Všichni byli oceněni a dostali sladkou odměnu.

 

foto archiv ZŠ Horní Lideč     více fotek

 
Po malířské následovala hudební dílna, ve které jsme se dozvěděli něco více o lidové písni a společně si zazpívali u cimbálu a husliček.

Odpoledne se neslo v duchu poezie, vyprávění i autorského čtení. Celý den měly děti možnost pozorovat výtvarné umělce v plenéru a sledovat, jak se takové velké dílo tvoří.
Děti naší školy se opět těší na další pokračování kumštu, aby se mohly zase na chvilku stát výtvarnými a hudebními umělci.

Mgr. Jana Stavinohová

 

TJ Spartak postoupil do župního přeboru
Aktuality

 
 
Postupem do župního přeboru završila v neděli 20. června fotbalová jedenáctka TJ Spartak Valašské Klobouky svou úspěšnou cestu skupinou I.A krajské fotbalové soutěže. Mužstvo se po loňském návratu na výsluní z I.B stmelilo a bez jediné změny kádru nastoupilo do podzimní části s velkým zápalem, který jí v půli sezóny vynesl průběžné čelo tabulky. Cílem jarní části pak bylo udržet se na špici co nejdéle, fotbalisti však dokázali mnohem více - po vítězném utkání se Zubřím oslavili postup do vyšší fotbalové soutěže.

„Po našem loňském vítězství jsme do skupiny I.A nastoupili v téměř v nezměněné sestavě. Mužstvo jsme prakticky neposílili a věřili jsme, že jsme v našem složení dost silní na to, abychom v konkurenci skupiny obstáli. Na konci podzimní části soutěže jsme si drželi první místo, což bylo pro nás skutečně nečekané," popsal začátek sezóny trenér Pavel Charvát. Poznamenal, že ambice týmu se původně neupínaly přímo k postupu, spíše pro něj bylo důležité hrát dobrý fotbal a ve skupině neselhat. „Po zimní přestávce jsme ale svůj cíl překvalifikovali a rozhodli jsme se bojovat za to, abychom se na první příčce udrželi co nejdéle. Závěr soutěže se nám zkomplikoval zraněními a několika nečekanými odchody hráčů ze základní sestavy. Navíc jsme pomáhali v záchraně dorostu v krajské soutěži, takže několik mladších fotbalistů hrálo za muže i dorost," vzpomenul obtíže trenér, ale zároveň upozornil na výbornou spolupráci s trenérem dorosteneckého družstva Luďkem Marcaníkem a jeho hráči.

 

Spartak Val. Klobouky po vítězném utkání, které ho vyneslo do vyšší soutěže (foto TJ SPartak)

 
Blížící se konec soutěže budil u manšaftu nervozitu a velká očekávání. Mírně ztratil náskok nad soupeřem, který se dotáhl jen na jednobodový rozdíl. „Doma jsme navíc v předposledním zápase i přes výborný výkon mužstva nešťastně prohráli, takže nám pro postup nezbývalo nic jiného, než v posledním utkání získat body všechny. A to se také podařilo, porazili jsme Zubří výsledkem 3:2," uzavřel Pavel Charvát. Tým TJ Spartak se tak dostal do župního přeboru, ve kterém mu budou soupeři například velké celky Vsetína, Holešova, Hluku, Luhačovic nebo Spytihněvi.

A jaká bude strategie fotbalového skokana pro novou sezónu ve vyšší soutěži? Trenér hovoří o pokoře, stabilizaci týmu po finanční i hráčské stránce a zejména o týmových rolích: „Máme výborné fotbalisty, ale i tak se budeme chtít porozhlédnout po posilách. Naší snahou bude do každé řady přivést aspoň jednoho hráče, který podpoří práci týmu. V nadcházející sezóně chceme hrát důstojný a dobrý fotbal." Důležitá jistě bude také práce s mládežnickými družstvy, na kterých staví klub budoucnost své fotbalové reprezentace.

Tým přijal také blahopřání starosty Dalibora Maniše a uznání za vynikající sportovní reprezentaci města. Fotbalisty teď čeká zhodnocení sezóny a intenzívní příprava na podzimní nástup na trávnících župy. Pavel Charvát se z trenérské pozice obrací k hráčům a dalším, kteří oddílu pomáhají: „Velké poděkování za podporu patří všem, kteří se o kloboucký fotbal jakkoli starají, našim sponzorům a obzvláště Městu Valašské Klobouky."

 
Lenka Zvonková
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA

PRAKTICKÉ INFORMACE

inpocasi